ครั้งแรกของไทย!! “เอ็นไอเอ – ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยเอ็มคิวดีซี” เปิดตัวพอดแคสต์คาดการณ์ อนาคตคนไทยปี 2030 ชู 6 สัญญาณที่ไทยต้องตั้งรับ พร้อมแนวทางออกแบบนวัตกรรมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

กรุงเทพฯ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ FutureTales Lab by MQDC เปิดตัวพอดแคสต์ “Futures MEME อนาคตต้องรู้ ภายใต้การดำเนินโครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030 เพื่อฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ใน 6 มิติ ได้แก่ อนาคตของการใช้ชีวิต อนาคตของการทำงาน อนาคตของการเรียนรู้ อนาคตของความเพลิดเพลิน อนาคตของการเดินทาง และ อนาคตของความยั่งยืน ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อส่งต่อข้อมูลสำคัญให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในมิติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ รวมถึงยังเป็นแนวทางในการช่วยกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคต

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า NIA ได้ร่วมกับ FutureTales Lab by MQDC ในการดำเนินโครงการ “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ซึ่งเป็นโครงการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมจัดทํารายงานวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี 2030 โดยความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 6 มิติ ได้แก่ 1. Future of Living (อนาคตของการใช้ชีวิต) 2. Future of Work (อนาคตของการทำงาน) 3. Future of Learning (อนาคตของการเรียนรู้) 4. Future of Play (อนาคตของความเพลิดเพลิน) 5. Future of Mobility (อนาคตของการเดินทาง) และ 6. Future of Sustainability (อนาคตของความยั่งยืน) ซึ่งนอกจาก 6 ประเด็นดังกล่าวแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะส่งข้อมูลสำคัญให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ได้นำไปใช้ประโยชนน์ในมิติการต่อยอดการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับแต่ละด้าน อีกทั้งยังเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยกำหนดนโยบายการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการวิจัยดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ผ่านรายการ “Futures MEME” ในรูปแบบของ Podcast ที่จะมาอัพเดตกระแสการเปลี่ยนแปลงในแต่ละมิติ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สัญญาณการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ รวมถึงฉากทัศน์ และภาพอนาคตทางเลือกต่าง ๆ นอกจากนี้ รายการ Futures MEME ยังถือเป็นคลังข้อมูลที่สำคัญในด้านอนาคตศาสตร์ ซึ่งนับเป็นศาสตร์ที่จำเป็นอย่างมากต่อบริบทการพัฒนาประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุย หาแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตให้กับประเทศ โดยจะมีทั้งหมดจำนวน 13 ตอน ดำเนินรายการโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ

“ในปัจจุบันโลกออนไลน์มีข้อมูลหลากหลายและถูกเผยแพร่อย่างไม่หยุดยั้ง แต่ในด้านอนาคตศาสตร์หรือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตยังไม่ได้มีหน่วยงานที่พัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ดังนั้น NIA และ FutureTales Lab by MQDC จึงต้องการสร้างพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและนำไปต่อยอดในเชิงการพัฒนานวัตกรรมที่จำเป็นกับสังคมและประเทศ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการนำข้อมูลด้านอนาคตศาสตร์มาใช้ในการกำหนดนโยบายที่จำเป็น เช่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ ซึ่ง NIA เชื่อว่าเรื่องราวรอบด้านที่จะนำมาเล่าในรายการนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาอนาคตศาสตร์ และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป” ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติม

ด้านดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหารฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) กล่าวว่าความร่วมมือกับ NIA ในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดและขยายผลจากปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรม และสังคมของไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า นำไปสู่การคาดการณ์ทางออกของอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติภายใต้แนวคิด For All Well-Being”

เราต้องการสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น Podcast จึงเป็นคำตอบเพราะฟังง่ายทั้งในระบบ IOS และ Android รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ FutureTales Lab by MQDC ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและเป็นผู้นำด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศที่มีเป้าหมาย 3 เรื่องหลัก คือ 1. แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ 2. สร้างความร่วมมือ เครือข่าย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และ 3. เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์ต่อเรื่องการเตรียมการสู่อนาคต (Evolution) ด้วยการสร้างแนวคิดที่ว่าอนาคตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราทุกคนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ เพื่อกำหนดนโยบายรวมถึงพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที” ดร.การดี กล่าวสรุป

สำหรับผู้สนใจสามารถรับฟังพอดแคสต์รายการ “Future Meme อนาคตต้องรู้ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ทาง https://soundcloud.com/niathailand/sets/futures-meme เริ่มตอนแรกวันที่ 22 ตุลาคม นี้

###

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #ฟิวเจอร์เทลส์แล็บ #FutureTalesLab #Futurepossible #อนาคตศาสตร์ #ภาพอนาคต #IFI #FTL #MQDC

เกี่ยวกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIAเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งในแง่ของการริเริ่มและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การทำงานของ NIA. เปรียบเสมือนเป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเกิดจาการการส่งเสริม เชื่อมโยง สนับสนุน และร่วมมือกันของหลายองค์กรจากหลากหลายแวดวง อาทิ สถาบันการศึกษา เทคโนโลยี ภาคอุตสาหกรรม การเงินและการลงทุน

เกี่ยวกับฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC)

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) คือศูนย์วิจัยเอกชน ก่อตั้งโดยบริษัทอสังหาชั้นนำของประเทศ ที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ชีวิต โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของ การอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง คมนาคมขนส่ง และ บริบทของความยั่งยืน

นักวิจัยของฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ มุ่งวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจและคาดการณ์อนาคต พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงชุมชนต่าง ๆ

ศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ตั้งอยู่ที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยจะเป็นศูนย์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่นการออกแบบ นโยบายนักวิจัย และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ข้อมูลและงานวิจัยของศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์เปิดกว้างสำหรับนักวิจัย พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอนาคตศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ฯ ได้ที่ www.futuretaleslab.com

เกี่ยวกับบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี้ ดิสทริค และ ธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเอกชนที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com