“เด็กวมว.” คณะวิทยาศาสตร์ม.อุบลสุดเจ๋ง

“เด็กวมว.” คณะวิทยาศาสตร์ม.อุบลสุดเจ๋ง โชว์กึ๋นยกพาเหรดกวาด 25 เหรียญรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์บนเวทีประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เร่งขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพชั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีการคัดสรรบุคลากรผู้สอนที่มีศักยภาพและความสามารถจากมหาวิทยาลัยและจากภายนอก พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะตามระดับมาตรฐานโลก (world class standard) ให้เทียบเท่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้และทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิจัยชั้นสูงในอนาคต

โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วจำนวน 4 รุ่น เป็นจำนวนเกือบ 120 คน ซึ่งทางโครงการของเราได้สนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนในโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติโดยได้รับเหรียญรางวัลเป็นจำนวนมาก อาทิ รางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง จากงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 10 จัดโดยโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดงจากงาน MYSCE2021 จัดโดยประเทศมาเลเซีย รางวัล Engineering Honorable Mention Awards และ 3rd Engineering Awards จากงาน INSPO2021 จัดโดยประเทศตุรกี รางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดงจากงาน GYSTB2021 จัดโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดงจากงาน IYSA2021 จัดโดยประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ นายปรเมศวร กลางมงคล นักเรียน ม.6 รุ่น 4 ยังได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่ยืนยันว่า “SCiUS  UBU” ความสำเร็จที่สร้างได้

“คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรามีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการสนับสนุนโครงการ วมว.อย่างจริงจังโดยมุ่งพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่จะส่งผลให้นักเรียนในโครงการก้าวไปสู่การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สามารถพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตต่อไป “ศ ดร.ศิริพร กล่าว