กลุ่มบริษัททีเอพี เปิดตัวโครงการต้นแบบเพื่อเยาวชน “TAP Skill Bus” จัดกิจกรรมโรดโชว์การศึกษาปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ตามแผนแม่บท “Brew a Better World

กลุ่มบริษัททีเอพี ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมสานต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน เปิดตัวโครงการต้นแบบ TAP Skill Bus จัดกิจกรรมโรดโชว์การศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี โรงเรียนราษฎร์นิยม และ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม เป็นต้น โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ตามแผนแม่บท “Brew a Better World” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี

 

นางสาวสุจรรยา เศรษฐนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน กล่าวว่า กลุ่มบริษัททีเอพี เชื่อว่าการจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม ควรเริ่มจากการวางรากฐาน และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม จึงเป็นที่มาของโครงการ “TAP Skill Bus ที่เราได้นำความรู้ภายใต้แผนด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ‘Brew a Better World’ ในเรื่องของการปกป้องทรัพยากรน้ำ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย มาเผยแพร่ให้กับนักเรียนในชุมชนรอบๆ โรงงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถนำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถส่งต่อความรู้ที่เป็นประโยชน์นี้ไปยังครอบครัวและเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

โดยกิจกรรมภายใต้โครงการ TAP Skill Bus ประกอบด้วย 3 เรื่องหลักที่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต ได้แก่

1) การปกป้องทรัพยากรน้ำ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา สิ่งที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย อัตราการเกิดน้ำเสียจากประชากร 1 คน เทียบเท่ากับน้ำ 126 ขวด ต่อวัน วิธีการจัดการหรือบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยย้ำเตือนถึงปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหากับโลกเราในปัจจุบัน ผลกระทบทั้งหลายจากการเกิดภาวะโลกร้อน และวิธีปฎิบัติง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน

3) การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย กับการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยที่เยาวชนทุกคนสามารถพบเจอในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติตัวบนท้องถนนอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เช่น วิธีเดินบนท้องถนน ขั้นตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัย พร้อมกับย้ำเตือนเรื่องป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่เป็นประโยชน์และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

โดยในปีหน้า เรายังคงมีแผนที่จะเดินหน้าจัดโครงการ “TAP Skill Bus อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าความรู้ที่มีประโยชน์เหล่านี้จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากจะช่วยให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้ว ยังสามารถที่จะช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคตอีกด้วย นางสาวสุจรรยา ปิดท้าย

บุคคลในรูป (จากซ้ายไปขวา)

1.    นันท์นภัส ขันธ์วราพันธิชัย ตัวแทนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัททีเอพี

2.    วราภรณ์ บุญทัน ตัวแทนจากฝ่ายความปลอดภัยในโรงเบียร์

3.    สุจรรยา เศรษฐนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

4.    สิรินาฏ จันทวงศ์ ตัวแทนจากฝ่ายผลิต กลุ่มบริษัททีเอพี

 

TAP Group Launches “TAP Skill Bus” Project

an Education Roadshow to Cultivate on Sustainable Environmental Conservation

and Promoting Health & Safety as Part of its “Brew a Better World” Ambition

 

TAP Group is committed to continuing its betterment initiative “TAP Skill Bus” to empower new generation nearby the brewery. The project gets underway with an educational roadshow seeking to promote sustainable environmental consciousness, including health and safety among elementary and high school students in Sai Noi District, Nonthaburi province. Such as Wat Plai Klong Khun Sri School, Ratniyom School, and Chumchon Wat Rat Niyom School. TAP Group aims to encourage new generation to concern and care for the environment and how to keep themselves from road safety in their daily life. TAP Group is confident that the project will help create a quality of life guided by the “Brew a Better World” ambition that keeps continuing for 25 years.

Ms. Sujanya Sethanandha, Corporate Communication and Sustainability Manager of TAP Group, said: “TAP Group believes that having a good quality of life starts from the basics and by cultivate a good consciousness to the new generation, to grow as a quality people of society. These are the idea behind the “TAP Skill Bus” project, which we have brought up the knowledge under Heineken global sustainability strategy, “Brew a Better World”, such as Protecting Water Resources, Reducing CO2 Emissions, and Promoting Health & Safety. To educate with the new generation nearby our brewery, so they would be able to apply in their daily life and sharing this value knowledge to their families and neighbors.”

The activities under “TAP Skill Bus” consist of 3 main topics that relate to daily life such as:

1.   Protecting Water Resources: Starting from water production process, factors that caused wastewater, Wastewater production rate of one person is equivalent to 126 bottles of water per day, methods for handling or treating wastewater, including ways to use water wisely.

2.   Reducing CO2 Emissions: Reiterating the factors that caused global warming which is the main issue that our world is facing nowadays. The effects from global warming, and how to reduce the occurrence of global warming in our daily life.

3.  Promoting Health & Safety: Emphasize the road safety concerns and knowledges that new generation could apply in their daily life. Such as how to behave while walking on the streets, crossing the road, and reminds on the safety signs that are useful and practical in daily life.

“For next year, we aim to continue the “TAP Skill Bus” project, as we believe that these valuable knowledges could help cultivate the new generation to be more responsible to the environment and society. In addition, to be part of helping the new generation to grow up as a quality adult. They would also be able to help develop our society and community for the better future”, Ms. Sujanya added.

People in Photo (from left to right)

1.    Nannaphat Khanvaraphantichai, the representative of environmental department of TAP Group

2.    Waraporn Boontan, the representative of brewery safety department of TAP Group

3.    Sujanya Sethanandha, Corporate Communication and Sustainability Manager of TAP Group

4.    Sirinard Jantawong, the representative of production department of TAP Group

บทความก่อนหน้านี้ศัลยา ประชาชาติ : เงินคนแก่ไม่ออก งบปี 2564 “เลื่อน” รัฐบาลแก้เกมวุ่น… ยัน “ถังไม่แตก”
บทความถัดไปเปิดศูนย์เรียนรู้ครบวงจร “Central Food Retail Learning Academy” เสริมศักยภาพพนักงาน พัฒนาทักษะ เรียนรู้เสมือนจริง รับมือความท้าทายโลกธุรกิจรีเทล