กพช.ยกระดับ Young OTOP ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เจาะลูกค้ายุค 4.0

กรมการพัฒนาชุมชน ลุยยกระดับ Young OTOP ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เน้นใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงใจกลุ่มลูกค้ายุค 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเตรียมยกทัพ ผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพ โชว์และจำหน่ายแก่ชาวเมืองกรุง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาสังคมความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาความยากจน ส่งผลให้ประชาชนในทุกระดับได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะประชาชนระดับฐานราก กรมการพัฒนาชุมชนเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จึงได้ดําเนินโครงการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่(Young OTOP) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามามีส่วนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดมูลค่า เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้จากการผลิตสินค้า OTOPและมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการOTOP รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า ต้องนําความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสมัยใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (STORY)การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ลวดลาย สีสันการใช้ประโยชน์ และช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุค 4.0 สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

นายนิสิต กล่าวว่า ทั้งนี้ ภายใต้โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากลและโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน OTOP (Young OTOP) ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ต้องมีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ของใช้
ของตกแต่งและของที่ระลึกมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ มีนวัตกรรมและทันสมัย เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0 และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน

นายนิสิต กล่าวอีกว่า สําหรับทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือ Young OTOP ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล ซึ่งดําเนินการไปแล้ว ผู้เข้ารวมโครงการ จํานวน 71 ราย ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนา จํานวน 64 ราย กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 88 ราย ผ่านการคัดเลือกเข้าสูกระบวนการพัฒนา จํานวน 51 ราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากทีมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอัตลักษณ์ การสร้างเรื่องราว (Story) เพิ่มมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญา

การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/มีแบรนด์สินค้า (Design) การเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน (Certify) การพัฒนาสินค้าระบบออนไลน่เพิ่มช่องทางการจําหน่าย (Online)และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีนวัตกรรมและมีความทันสมัย ตอบรับกลุ่มลูกค้าตลาดสากล (Modern & Innovation)

กิจกรรมที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง ซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 3 เป็นการให้คําปรึกษาเชิงลึกในระดับพื้นที่ ดําเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2562 และกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมทดสอบตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Young OTOP นําผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการดังกล่าว มาจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า
โดยโครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล กําหนดจัดแสดงและจําหน่ายสินคา ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร ส่วนโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ กําหนดจัดแสดง และจําหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 ณ ห้างเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

บทความก่อนหน้านี้ป.ป.ช.เตรียมเปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน 415 ส.ส. พรุ่งนี้
บทความถัดไป“ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562” ปิดฉากสวยงาม กวาดรายได้มากกว่า 940 ล้านบาท