ราชกิจจาฯประกาศจดทะเบียนจัดตั้ง 2 พรรคการเมือง “รวมไทยรักชาติ-ไทยเป็นหนึ่ง”

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศนายทะเบียน รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยรักชาติ – พรรคไทยเป็นหนึ่ง เผยรายชื่อกรรมการบริหารพรรค 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนตั้งพรรครวมไทยรักชาติ ระบุว่า ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรครวมไทยรักชาติ

ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรครวมไทยรักชาติ 11 คน ประกอบด้วย

 1. นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ หัวหน้พรรค
 2. พลตรี สาทร มีอุดร รองหัวหน้าพรรค
 3. นายวัฒนา จําปาดิบรัตนกุล รองหัวหน้าพรรค
 4. นายธนิค คัมมิ่น เลขาธิการพรรค
 5. นางสาววรัญญา บรรดาศักดิ์ รองเลขาธิการพรรค
 6. นายพิพัฒน์ จักรวรรณพร เหรัญญิกพรรค
 7. นางสาวภัทรานิษฐ์ พณิชธนันต์ชัย นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 8. นายประพันธ์ หัตถกิจ กรรมการบริหารพรรค
 9. นางสาวกัณภาธิฌาณัศฐ์ ว่องไวเวช กรรมการบริหารพรรค
 10. นายวรวิทย์ ประทิต กรรมการบริหารพรรค
 11. นายรัฐฐาน์ พีรวิชญ์ธนาภัค กรรมการบริหารพรรค

สำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมืองข้อบังคับพรรคการเมือง สามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ 

ไทยรักชาติ
โลโก้พรรคไทยรักชาติ

อีกทั้งยังได้ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยเป็นหนึ่ง ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคไทยเป็นหนึ่ง

ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคไทยเป็นหนึ่ง รวม 7 คน ประกอบด้วย

 1. นายณัฐธีร์ พัสวีดิลกภัทร์ หัวหน้าพรรค
 2. นางสาวโชติกาญจน์ บุญพรม เลขาธิการพรรค
 3. นายรุ่งประเสริฐ กมลเดช เหรัญญิกพรรค
 4. นางสาวสมใจ กล่อมแดง นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 5. นายอลงกรณ์ พุฒิกมลกุล โฆษกพรรค
 6. นายฉัตรตกาน วัฒนาเชาวกรกุล กรรมการบริหารพรรค
 7. นางนทิตรฎา จันทรตัน กรรมการบริหารพรรค

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมืองข้อบังคับพรรคการเมือง สามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ ที่นี่

ไทยเป็นหนึ่ง
โลโก้พรรคไทยเป็นหนึ่ง