สภาวิศวกร ผนึกภาคการศึกษา-ภาคอุตสาหกรรม เตรียมเปิด “พอร์ต(ฟอลิโอ)วิศวกรไทย” พอร์ตเดียวครบจบทุกความเชี่ยวชาญ หนุนแมชชิ่ง วิศวกรและผปก.ภาคอุตฯไทย-อีอีซี

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2565 – สภาวิศวกร ผนึกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เตรียมเปิด “พอร์ต(ฟอลิโอ)วิศวกรไทย” พอร์ตเดียวที่รวบรวมข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของวิศวกรไทยรายบุคคลไว้ในระบบคลาวด์ ที่มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูง หนุนเพิ่มความสะดวกในการค้นหาของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทยและเขตอีอีซี เพื่อให้เกิดการแมชชิ่งแรงงานศักยภาพสูงและสถานประกอบการ สู่การขับเคลื่อนภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแบบยั่งยืน โดยพอร์ตดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลวิศวกรไทยใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. วิศวกรรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรด้านวิศวกรรม และ 2. วิศวกรชำนาญการที่มีประสบการณ์ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลและเปิดใช้พอร์ตดังกล่าวได้ภายในปลายปี 2565

            ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสภาวิศวกรได้ที่ https://web.facebook.com/coethailand, https://www.coe.or.th ยูทูบแชลแนล “สภาวิศวกร Council of Engineers Thailand” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสภาวิศวกร 1303 และไลน์ไอดี @coethai

           

          รศ. ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยว่า จากการขยายตัวของโครงการเมกะโปรเจกต์ระดับประเทศและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นผลให้วิศวกรศักยภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจำนวนมาก แต่กลับพบข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับวิศวกรไทย สภาวิศวกร จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาคการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการระดับอุตสาหกรรม อาทิ สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) พัฒนา “พอร์ต(ฟอลิโอ)วิศวกรไทย” (Engineering Portfolio) พอร์ตเดียวที่รวบรวมข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมรายสาขา (Professional Achievement) ของวิศวกรไทยไว้ในระบบคลาวด์ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ที่มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาแรงงานศักยภาพสูงเข้าทำงานแก่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมไทย รวมถึงเขตอีอีซีในอนาคต ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภาพรวมได้อย่างยั่งยืน

Car mechanic and customer shaking hands.

            รศ. ดร.ปิยะบุตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “พอร์ต(ฟอลิโอ)วิศวกรไทย” จะทำการจัดเก็บข้อมูลของวิศวกรไทยใน 2 กลุ่มสำคัญ ที่ครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 7 สาขาและไม่ควบคุม 17 สาขา ได้แก่ 1. วิศวกรรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรด้านวิศวกรรม จากสถานศึกษามากกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ 2. วิศวกรชำนาญการที่มีประสบการณ์ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 160,000 ราย (อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลวิศวกรผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร ปี 2565) ประกอบด้วย วุฒิวิศวกร 4,300 ราย สามัญวิศวกร 18,000 ราย ภาคีวิศวกร 135,000 ราย และภาคีวิศวกรพิเศษ 3,800 ราย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลและเปิดใช้พอร์ตดังกล่าวได้ภายในปลายปี 2565

            ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสภาวิศวกรได้ที่ https://web.facebook.com/coethailand, https://www.coe.or.th ยูทูบแชลแนล “สภาวิศวกร Council of Engineers Thailand” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสภาวิศวกร 1303 และไลน์ไอดี @coethai

###

                สภาวิศวกร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งเสนอแนะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมและออกข้อบังคับสภาวิศวกร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ “สภานายกพิเศษ”