อมธ.ยื่นขอวัคซีน ‘โมเดอร์น่า’ ฉีดให้นักศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันหมู่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 23 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊กองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เรื่อง อมธ.ยื่นรพ.ธรรมศาสตร์จัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้นักศึกษา ความว่า ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

​เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Sars-CoV-2 ซึ่งก่อให้เกิดโรค COVID-19 ในประเทศไทยนั้น ยังมีความรุนแรงและอัตราการติดเชื้อยังไม่ลดลง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมรวมไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งจำนวนผู้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพมีจำนวนน้อยทำให้ต้องฉีดบูสเตอร์เป็นวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่มีประสิทธิภาพได้ และหากมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็จะสามารถนำไปสู่การเรียนการสอนแบบปกติ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการสอบที่มีคุณภาพได้

​องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา 3 ล้านโดส ที่ได้บริจาคจากประเทศโปแลนด์บางส่วนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และนำไปสู่การเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ อีกทั้ง เพื่อคลายความกังวลและสร้างเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่จะสามารถนำไปใช้ในอนาคตและขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป