‘แพทยสภา’ ออกประกาศขอความร่วมมือ อำนวยความสะดวกรถพยาบาล ส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม แพทยสภา ออกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ที่ 1/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือ เนื่องด้วยสถานการณ์ชุมนุม ว่า

ตามที่มีสถานการณ์ การชุมนุมในปัจจุบัน แพทยสภามีความห่วงใยสวัสดิภาพประชาชนทุกฝ่าย และไม่ปรารถนาให้เกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อสุขภาพกาย ใจ และชีวิต รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ แพทยสภาจึงขอความร่วมมือมายังทุกฝ่าย ดังนี้

1. ขอให้มีความร่วมมือ แบบบูรณาการในหน่วยที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรฐานการจัดการ กรณีการขนส่งผู้ป่วยผ่านพื้นที่ใด ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นเจ้าภาพเพื่อให้รถพยาบาลทุกคัน ติดต่อประสานกันได้และมีการส่งผู้ป่วย ไปถึงมือแพทย์หรือโรงพยาบาลและได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด

2.กรณีมีเหตุการณ์ใด ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ ขอให้ทุกฝ่ายโปรดให้ความสำคัญ ในการดูแลและคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

แพทยสภาขอเป็นกำลังใจ ให้กับ แพทย์ พยาบาลและ บุคลากร ทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและอาสามาช่วยดูแลประชาชน ในสถานการณ์นี้ และ แพทยสภาหวังว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์)
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา

บทความก่อนหน้านี้พุทธะอิสระ จวก ‘ลัทธิสร้างความเกลียดชัง’ เปิดทางคนถูกไล่ออกจาก ‘บ้าน-งาน’ อาศัยวัดอ้อน้อยได้
บทความถัดไปE-DUANG :​​​ฝ่ายหนึ่ง ต่อสู้ หวนหาไปสู่อดีต ​​​อีกฝ่าย ต้องการก้าวหาอนาคต