รัฐสภา ได้คะแนนเกรด A ประเมินคุณธรรมโปร่งใสหน่วยงานรัฐ ป.ป.ช.

รัฐสภา ได้คะแนนเกรด A ประเมินคุณธรรมโปร่งใสหน่วยงานรัฐ ป.ป.ช.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน รัฐสภาได้รับคะแนน ระดับเกรด A จากการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยผลการประเมินจำแนกตามประเภทหน่วยงานประเภทองค์กรอิสระหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาได้ระดับเกรด A ได้คะแนน 93.06 คะแนน ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต สำหรับการประเมินครั้งนี้มีคนร่วมประเมิน 1,301,665 คน มากขึ้นกว่าปี 2562

ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนนโยบายด้านความซื่อสัตย์สุจริต การยึดหลักคุณธรรรม จริยธรรม ธรรมาธิบาลและความถูกต้องโปร่งใส ตามที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้นโยบายกับข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอให้ข้าราชการรัฐสภาทุกคนทำงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และขอให้ข้าราชการทุกคน ศึกษาภารกิจ หน้าที่ของตนเองให้ดี ทำหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ยึดหลักนิติธรรม มีความรับผิดชอบ ไม่ต้องเกรงใจใครที่ทำไม่ถูกต้อง โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดถือหลักความถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้าง ของทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต จนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเป็นองค์กรต้นแบบให้กับหน่วยราชการอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บทความก่อนหน้านี้ครม.ตั้ง ‘ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ’ หลานบิ๊กจิ๋ว นั่งที่ปรึกษา รมต.อนุชา
บทความถัดไปE-DUANG : ทางเลือก ของ ประชาธิปัตย์ สถานการณ์ เดือน”ตุลาคม”