ประวิตร เร่งทส.เพิ่มพื้นที่ป่าตามยุทธศาสตร์ 20ปี ยกเว้นอากรไม้เศรษฐกิจฟื้นโควิด-19

เมื่อ 6 ส.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 09.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมรับทราบมติ ครม.เห็นชอบร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้ว เมื่อ 6 พ.ย.62 รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และตอบรับกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งรับทราบเรื่องโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าโดย ทส.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาป่าไม้ ทั้งระบบเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งกำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทร้อยละ 5 เพื่อเป็นการพลิกฟื้นผืนป่า สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัย และที่ทำกินในพื้นที่ป่า สามารถอยู่กับป่าได้ อย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริ คณะกรรมการฯชพิจารณาเห็นชอบ การยกเว้นอากรขาออก ไม้เศรษฐกิจ/ไม้แปรรูป และปรับลดอัตราอากรขาออก ไม้ท่อน เพื่อส่งเสริม การส่งออกภาค ศก. รวมทั้งเห็นชอบ การขยายกรอบเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19

พล.อ.ประวิตร กำชับ ทส.ให้เร่งขับเคลื่อน โครงการปลูกป่า และการป้องกันไฟป่า ตามแผนงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ “คนอยู่กับป่า” ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ และชุมชน ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและฟื้นคืนระบบนิเวศต้นน้ำ ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการรักษาป่า ป้องกันไฟป่า และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำหลาก น้ำท่วม อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าว รณรงค์ขอให้ทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ที่คนไทยทั้งชาติได้น้อมนำปฏิบัติมาทุกปี อย่างต่อเนื่อง

บทความก่อนหน้านี้ผบช.น.ยันเหตุยิงกันในอาคารพาณิชย์ย่านพระราม 3 “บ่อนจริง”
บทความถัดไปบอส อยู่วิทยา จ่อโดนแจ้งข้อหาเสพยา ตร.รอเอกสารสธ. ขีดเส้น 13 ส.ค.ชงผลสอบผบ.ตร.