ครม.เห็นชอบ คลังยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสมใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์

ครม. เห็นชอบหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง ยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสมที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย โดยกค. เสนอว่า

1. ปัจจุบันยาสูตรผสม เช่น โลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ สูตรผสมสำหรับใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ตามประเภทย่อย 3003.90 ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีอัตราอากรขาเข้าร้อยละ 10 ส่วนยาสำเร็จรูปสูตรผสมต้านไวรัสเอดส์ตามประเภทย่อย 3004.90 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ประกอบกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผู้นำเข้าสินค้าสูตรผสมดังกล่าวเพื่อนำมาผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ จึงขอให้ กค. พิจารณายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับโลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ สูตรผสม ด้วย

2.กค. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร อภ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 และ 27 พฤศจิกายน 2562 แล้ว และเห็นควรยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่านั้น โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่สินค้าโลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ สูตรผสม เพื่อให้ผู้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์มีความคล่องตัวในการเลือกใช้วัตถุดิบ สำหรับการพิจารณายกเว้นอากรขาเข้าสินค้ายาสูตรผสมที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ที่รักษาโรคอื่นได้ จะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลยาในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศ ทั้งนี้ การยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่านั้น สามารถดำเนินการได้โดยการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) และ

3. กค. ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งการยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่านั้น จะทำให้สูญเสียรายได้ภาษีอากรประมาณ 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการยกเว้นอากรดังกล่าวจะส่งผลให้ลดการนำเข้ายาต้านไวรัสเอดส์สำเร็จรูป ลดภาระต้นทุนการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

นางนฤมล กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างประกาศ คือ ยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม (ประเภทย่อย 3003.90) ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เท่านั้น ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า

บทความก่อนหน้านี้เกาหลีใต้มึน ผู้ป่วยโควิด-19 หายแล้วกลับมาเป็นใหม่ เชื่อไวรัสแค่พักแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีกรอบ
บทความถัดไปนายกฯ เผย “รัฐบาลยกโรคไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ”