‘สุวิทย์’ จี้สภาสอบวินัยร้ายแรง 4 บิ๊ก ม.นครพนม ผู้บริหาร มนพ.แจงไม่มีขู่ทำร้าย ‘รก.อธิการบดี’

เมื่อวันที่ 20 มกราคม แหล่งข่าวจากมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) คนหนึ่ง เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวว่านายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รักษาการอธิการบดี มนพ.ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายสุนทร บุญญาธิการ นายกสภา มนพ.หลังได้การแต่งตั้งให้รักษาการอธิการบดี มนพ.แทนนายพัฒนพงษ์ วันจันทึก อดีตรักษาการอธิการบดี มนพ.ภายหลังจากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายพัฒนพงษ์ กรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเครื่องบินฝึกบินขึ้นส่งบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้เพียง 2 วัน โดยนายอภิรัฐยอมรับว่ายื่นหนังสือลาออกจริง เพราะหากเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทางวิชาการ หรือความเห็นไม่ตรงกัน แล้วฟ้องศาล เป็นเรื่องที่รับได้ แต่จะไม่มีการใช้กำลัง หรือใช้การข่มขู่เช่นนี้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้นายสุวิทย์ลงมาแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการภายใน มนพ.และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่มีปัญหาดังกล่าว เนื่องจากส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรไม่มีสมาธิในการทำวิจัย รวมถึง กระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั้น ปัญหาความขัดแย้งภายในของ มนพ.มีมานานแล้ว ทั้งนี้ การแต่งตั้งนายอภิรัฐซึ่งเป็นอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รักษาการอธิการบดี มนพ.ทำให้คนใน มนพ.บางคนเกิดความไม่พอใจ เพราะต้องการให้แต่งตั้งคนในรักษาการอธิการบดี

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ที่สภาแต่งตั้งนายอภิรัฐให้รักษาการอธิการบดี มนพ.เนื่องจากนายสุวิทย์ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งที่ อว.0233.3 (3.23)/8600 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่องการดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่ และอำนาจ ถึงนายกสภา มนพ.ใจความว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิมได้แจ้งให้ดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่ และอำนาจ กรณีกล่าวหาร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของสภา มนพ.เรื่องไม่ดำเนินการทางวินัยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำเครื่องบินส่งบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตก 3 คน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้พิจารณาถึงพฤติการณ์การนำเครื่องบินขึ้นบินโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 ราย ได้แก่ นายถนอม ทาทอง รองอธิการบดี นายพัฒนาพงษ์ วันจันทึก รักษาการอธิการบดี นายศรุช โภคากุลวัฒน์ หัวหน้าการพาณิชย์ ในขณะนั้น และ พล.อ.ท.จิรศักดิ์ ชนะสิทธิ์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ในขณะนั้น โดย กกอ.เห็นว่ามีหลักฐานแล้วว่าผู้บริหาร มนพ.มีพฤติการณ์ส่อถึงการกระทำผิดวินัย ขอให้สภา มนพ.ดำเนินการทางวินัยโดยพลัน

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า หนังสือดังกล่าวระบุอีกว่า ต่อมา มนพ.ได้โต้แย้งว่าขณะเกิดเหตุนั้น อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของนายประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดี ในขณะนั้น จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ อว.พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฎว่านายประวิตได้ลาออกจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ กกอ.ได้พิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งขณะนั้นนายพัฒนพงษ์รักษาการอธิการบดี และเป็นผู้บริหาร มนพ.จึงถือว่าขณะที่สภา มนพ.รับทราบมติของ กกอ.นายพัฒน์พงษ์เป็นผู้บริหารแล้ว ดังนั้น สกอ.เดิมได้แจ้งให้สภาทราบถึงการพิจารณาของ กกอ.ที่มีมติไว้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 ราย ที่เข้าข่ายกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง สภาจึงมีหน้าที่ และอำนาจดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2561 ข้อ 8 และข้อ 8 วรรค 2

“ทั้งนี้ ที่ประชุม กกอ.ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการ อว.แจ้งให้สภา มนพ.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการ อว.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้” แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นายชิบ จิตนิยม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มนพ.ได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีข่าวนายอภิรัฐยื่นหนังสือลาออก โดยนายพัฒน์พงษ์ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดี มนพ.เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เพื่อส่งต่อให้นายสุนทร ให้เพิกถอนคำสั่งตั้งนายอภิรัฐ เพราะเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีกรรมการสภารองรับ เนื่องจากไม่มีการลงมติ นอกจากนี้ กรรมการสภา 10 คน ได้ร่วมลงนามทักท้วงไปยังนายอภิรัฐ เพราะคำสั่งแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี ไม่เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของ มนพ.ต่อมานายอภิรัฐได้ลาออกจากรักษาการอธิการบดี มนพ.จึงนำไปสู่ข้อยุติตามกระบวนการทางกฎหมาย ต่อมานายสุนทรมีคำสั่งสภา ที่ 005/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 ยกเลิกคำสั่งสภาเรื่องแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี หลังนายอภิรัฐขอลาออก เท่ากับคืนสถานะให้นายพัฒน์พงษ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี มนพ.ซึ่งในการประชุมสภาเมื่อวันที่ 19 มกราคม นายพัฒน์พงษ์ได้แสดงเจตนารมย์ขอพักการปฏิบัติรักษาการอธิการบดี มนพ. 90 วัน เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และได้มอบหมายให้นายอนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี มนพ.ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดี มนพ.

“ส่วนที่ระบุว่ามีการประชุม และพูดจาข่มขู่ไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือรักษาการอธิการบดี มนพ.ไม่เช่นนั้นจะไล่เช็คบิลนั้น ผมอยู่ในที่ประชุม ยืนยันว่าไม่มีการข่มขู่ใคร นายพัฒนพงษ์ยังแสดงความเป็นห่วง เพราะหลายคนที่ประชุมไม่มั่นใจเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามเอกสารของผู้บริหารว่าทำได้หรือไม่ ส่วนที่อ้างแชทไลน์ของผู้บริหารที่หลุดออกมาว่ามีการข่มขู่ถึงขั้นเอาชีวิต ก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ” นายชิบระบุในหนังสือชี้แจง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พยายามโทรศัพท์สอบถามนายสุนทรเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่นายสุนทรอ้างว่าติดประชุม และตัดสายทิ้ง

บทความก่อนหน้านี้สุดทน’ศศิน เฉลิมลาภ’โพสต์ภายใต้สลัวฝุ่น’ผู้นำประเทศ’วิกฤตศรัทธา-สอนมวยรมต.รายกระทรวง
บทความถัดไปด่วน! ศาลฎีกาแก้คำตัดสิน “สรยุทธ” คดีไร่ส้ม จำคุก 6 ปี 24 เดือน ไม่รอลงอาญา