เปิดตัวเลขว่างงาน พบคนไทยเตะฝุ่น กว่า 3 แสนคน เด็กจบ ป.ตรี เคว้งเกือบ 1.5 แสนคน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทยเดือนตุลาคม 2562 พบว่า คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือ 56.66 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในวัยแรงงาน หรือ พร้อมจะทำงาน 37.44 ล้านคน

โดยคนไทย 37 ล้านคนมีงานทำ โดยทำงานนานกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ผู้ว่างงาน 3.5 แสนคน ลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันปี 61 แต่พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาอุดมศึกษา ยังเป็นกลุ่มผู้ว่างงานที่มากกว่าผู้จบการศึกษากลุ่มอื่น โดยพบว่าในเดือน ต.ค.เพิ่มขึ้น 1 หมื่นคนเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2561

เมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาของผู้ว่างงาน พบว่า เดือน ต.ค. 2562 มีผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.47 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.7) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.3 หมื่นคน (ร้อยละ 1.1) ระดับประถมศึกษา 6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.7) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5.6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.9) และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.9 หมื่นคน (ร้อยละ 0.3)

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า 1) ผู้ว่างงานระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 1 หมื่นคน 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 6 พันคน 3) ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 2.1 หมื่นคน 4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าลดลง 4.2 หมื่นคน และ 5) กลุ่มไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา ลดลง 1.2 หมื่นคน

หากแบ่งจำนวนผู้ว่างงานออกเป็นรายภูมิภาคพบว่า ภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานมากที่สุดจำนวน 1.25 แสนคน ตามมาด้วยภาคเหนือ 7.1 หมื่นคน ภาคใต้ 7 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.1 หมื่นคน และกรุงเทพฯ 2.8 หมื่นคน โดยภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6 พันคน ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นคน ภาคใต้เพิ่มขึ้น 7 พันคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 3.9 หมื่นคน และกรุงเทพฯลดลง 4 พันคน.

บทความก่อนหน้านี้“ธิดารัตน์” เตือน “ประยุทธ์” หาข้อมูลในกูเกิลก่อนพูด หลังแนะเด็กดื่มนมดิบ ทั้งที่เสี่ยงต่อทางเดินอาหาร
บทความถัดไปรอชมพระบารมี “จักรพรรดินารุฮิโตะ” ประกอบพิธีโบราณ เสวยร่วม “สุริยเทวี”