ส่อพิรุธ สนามกีฬาร้างทับสะแกงบสร้าง 24.4 ล้าน ใส่กระจาดเร่แจกไม่มีหน่วยงานใดรับมอบ

จากกรณีกรมพลศึกษาใช้งบ 24.4 ล้านบาทสนามกีฬาทับสะแก ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบโครงการเมื่อเดือนมกราคม 2561 ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดรับมอบสนามกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ เนื่องจากหลังก่อสร้างเสร็จยังไม่มีระบบไฟฟ้าและระบบประปา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายธนศร ดอกเดื่อ หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดรับมอบสนามกีฬาไปดูแล โดยเฉพาะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) แสงอรุณ ในพื้นที่ก่อสร้าง มีหนังสือแจ้งถึงกรมพลศึกษา ตั้งเงื่อนไขหลายประการก่อนการรับมอบโดยเฉพาะการใช้สิทธิในที่ดินสาธารณะ รวมทั้งการใช้งบประมาณเพื่อดูแลรักษาในระยะยาวและขอให้รอความชัดเจนหลังมีการเลือกตั้ง อบต. ขณะที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ประจวบคีรีขันธ์ได้ปฏิเสธการรับมอบเช่นกัน

นายธนศร กล่าวว่า เดิมที่ดินดังกล่าว 29 ไร่ อยู่ในพื้นที่หนังสือสำคัญที่หลวง(นสล.)เลขที่ ปข 0570แจ้งวัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ในการสร้างสนามกีฬา ยอมรับว่าก่อนการก่อสร้าง อาจจะเร่งรีบใช้งบประมาณ ทำให้การดำเนินการผิดเงื่อนไขขั้นตอนบางประการในระดับอำเภอ และตนเพิ่งมารับตำแหน่ง หลังสนามกีฬาสร้างเสร็จรับมอบงานแล้ว แต่พยายามเร่งรัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าโดยเร็วที่สุด ส่วนตัวยอมรับว่าเครียดพอสมควร เพราะสนามกีฬาจากงบเดียวกันหลายจังหวัดทั่วประเทศมีองค์กรปกครองท้องถิ่น( อปท.) รับมอบไปแล้ว แต่สนามกีฬาทับสะแกยังมีปัญหาซึ่งผู้บิหารส่วนกลางเร่งรัดให้ดำเนินการให้เสร็จ

นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า โดยหลักการ อบต.แสงอรุณควรรับมอบสนามกีฬาก่อน หากพบว่ามีภาระค่าใช้จ่ายมากไม่สมดุลกับงบประมาณที่มีจำกัด ก็สามารถโอนภารกิจมอบให้ อบจ. ดูแลได้ โดยส่งมอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน เพื่อป้องกันการทักท้วงการใช้งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานตรวจสอบ สำหรับโครงการนี้ได้แจ้งให้ ส.อบจ.เขต อ.ทับสะแกทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วว่าอาจมีความผิดพลาดในการขอใช้พื้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน หาก อบจ.รับมอบจะต้องใช้งบปรับปรุงอีกหลายล้านบาท

นายศุภโชค บัวทอง. หัวหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำอาคารสิ่งปลูกสร้างมาขึ้นทะเบียนที่ธนารักษ์พื้นที่ หากหน่วยงานรัฐแห่งใดต้องการใช้สนามกีฬาก็สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ธนารักษ์ หากไม่มีใครแจ้งก็ต้องปล่อยทิ้งร้าง เพราะหน่วยงานธนารักษ์ไม่มีหน้าที่ไปบริหารจัดการสนามกีฬาและการก่อสร้างในลักษณะนี้หากดำเนินการให้ถูกต้องจะไม่มีปัญหาในการรับมอบหรือปล่อยให้สิ่งปลูกสร้างถูกทิ้งร้าง

มีรายงานจากสำนักงานป.ป.ช. ระบุว่า การใช้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ เนื่องจาก นสล.เดิมแจ้งว่าเป็นสนามกีฬาประจำอำเภอ มีการตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่มีการก่อสร้างอาคารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและอาคารเอนกประสงค์ ดังนั้นจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ฝ่ายปกครองอำเภอได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬา ซึ่งมีอาคารเอนกประสงค์ทับซ้อนอยู่ในพื้นที่เดิม จากนั้นมีการเร่งรัดการใช้งบให้เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ โดยไม่แจ้งให้สภา อปท.ในพื้นที่รับทราบก่อนก่อสร้าง และไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอแจ้งว่าไม่สามารถรับมอบสนามกีฬาได้ เนื่องจากไม่มีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ

บทความก่อนหน้านี้“ออง ซาน ซูจี” ลุยเมืองเย รัฐมอญ เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
บทความถัดไปวิเคราะห์ : ความหวังแก้จนในนโยบายรัฐบาล จะทำตามสัญญา?