‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบกรมศุลฯละเมิดกม.เขตปลอดอากร

‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบกรมศุลฯละเมิดกม.เขตปลอดอากร

วันที่ 17 ก.ค.62 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายใช้เขตปลอดอากรเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค CLMV ให้เกิดความคล่องตัวในการค้าขายหารายได้เข้าประเทศ แต่ปรากฎว่ากรมศุลกากรได้อายัดสินค้าในพื้นที่ปลอดอากร ที่ผู้ประกอบการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะนำส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง โดยอ้างว่าไม่มีใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ทั้งที่ พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 มาตรา 152 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการนําของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร เข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น

“กรณีนี้ทำให้เกิดความเสียหายและปั่นป่วนในธุรกิจการส่งสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์ผ่านแดนเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 230(2) และ มาตรา 231(2) รัฐธรรมนูญ 2560 รวมทั้งการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หากเห็นว่า กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของกรมศุลากรและกรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ระงับความเดือดร้อน” นายศรีสุวรรณกล่าว และว่า สมาคมฯและผู้ประกอบการจะยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่ 18 ก.ค.นี้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ห้อง 903 ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘พิชัย’ โต้ ‘วิษณุ’ ค้านการปรับทัศนคติ ซัดเป็นวิธีของเผด็จการ ทำต่างชาติกังวล
บทความถัดไปชาวสวนยางกังวล ไม่ได้รับอานิสงส์ มติครม.เคาะใช้ยางทำถนน 670 เส้นทาง