พรึ่บ! เปิดชื่อ 101 นายพล “ทหาร-ตำรวจ” ได้รับแต่งตั้งนั่ง ส.ว.

วันที่ 14 พฤษภาคม หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 250 รายชื่อ ซึ่งเป็นไปตามคาดสำหรับรายชื่อของ ส.ว.ส่วนใหญ่ ตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ พบโดยส่วนใหญ่บุคคลในเครือข่ายแม่น้ำ 5 สาย ทั้ง คสช. ครม. สนช. สปช. หรือเคยทำงานกับรัฐบาล คสช.มาก่อน

ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตว่า สำหรับรายชื่อ ส.ว.ที่ได้รับแต่งตั้งมานานมีนายทหาร-ตำรวจ นอกจากผู้นำเหล่าทัพที่เป็นโดยตำแหน่ง 6 คนแล้ว ยังมียศระดับนายพลได้รับแต่งตั้งเป็นจำนวนมาก ดังนี้

1.พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
2.พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
3.พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
4.พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
5.พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง
6.พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
7.พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
8.พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
9.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
10.พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม

11.พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
12.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
13.พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
14.พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
15.พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
16.พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
17.พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
18.พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
19.พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอาพน
20.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

21.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
22.พลเอก ดนัย มีชูเวท
23.พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
24.พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
25.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
26.พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
27.พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
28.พลเอก ทวีป เนตรนิยม
29.พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
30.พลเอก ธงชัย สาระสุข

31.พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
32.พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
33.พลเอก ธีรเดช มีเพียร
34.พลเรือเอก นพดล โชคระดา
35.พลเอก นพดล อินทปัญญา
36.พลเอก นาวิน ดาริกาญจน์
37.พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
38.พลเอก บุญธรรม โอริส
39.พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
40.พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

41.พลเอก ประสาท สุขเกษตร
42.พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
43.พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
44.พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
45.พลเอก โปฎก บุนนาค
46.พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
47.พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
48.พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
49.พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
50.พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก

51.พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
52.พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
53.พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
54.พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
55.พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
56.พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
57.พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
58.พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
59.พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
60.พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

61พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
62.พลเอก วลิต โรจนภักดี
63.พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
64.พลเอก วัฒนา สรรพานิช
65.พลเอก วิชิต ยาทิพย์
66.พลเอก วินัย สร้างสุขดี
67.พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
68.พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
69.พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
70.พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร

71.พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
72.พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
73.พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
74.พลเอก สกล ชื่นตระกูล
75.พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
76.พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
77.พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
78.พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
79.พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
80.พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข

81.พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
82.พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
83.พลเอก สสิน ทองภักดี
84.พลเอก สาเริง ศิวาดารงค์
85.พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
86.พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
87.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
88.พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
89.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
90.พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

91.พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
92.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
93.พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
94.พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
95.พลเอก อักษรา เกิดผล
96.พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
97.พลโท อาพน ชูประทุม
98.พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
99.พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
100.พลเอก อู้ด เบื้องบน

101.พลตรี โอสถ ภาวิไล

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ งัดผลงาน ออกกม.500 ฉบับ โต้ หลังโดนถาม เปรียบ ส.ว.ใหม่ ไม่ต่าง สภาผัว-เมีย
บทความถัดไปครม. เคาะ “ประวิตร-สมคิด-วิษณุ” รองนายกฯรักษาราชการแทน ตามลำดับ