ฉลุย!!ผ่านแผนกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรปี 63

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ได้สำรวจความต้องการมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงได้รับข้อเสนอให้จัดทำมาตรฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจและข้อเสนอแนะดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา จึงได้เห็นชอบแผนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 21 รายการ

นายลักษณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ 1. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ให้ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในสกุลพีเนียส ลิโตพีเนียส และเมตาพีเนียส อาทิ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวและแวนนาไม เป็นต้น 2.ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มสาหร่ายทะเลและแนวปฏิบัติ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือการควบคุมกระบวนการผลิตสาหร่ายทะเล จึงเห็นชอบร่างดังกล่าวเพื่อให้ได้สาหร่ายทะเลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

นายลักษณ์ กล่าวว่า 3. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกลือทะเลธรรมชาติ ครอบคลุมเกลือทะเลธรรมชาติในภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 4.ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเลครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเลทุกขั้นตอนการผลิต

5.ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายเนื้อ และแนวปฏิบัติ โดยกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการค้า 6. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องแนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 1 คำศัพท์และหลักการ และ 7.ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องแนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 2 แผนการชักตัวอย่าง

บทความก่อนหน้านี้สรรพากรขู่ไล่บี้ภาษีจากธุรกิจเงินสด –คุมเข้มภาษีนิติบุคคลตรวจรายเช็คเตอร์
บทความถัดไป‘สมชัย’ ทวงความคืบหน้า กกต. ปมเอกสารหลุดของกองทัพ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร