ห้ามปล่อย-ค้าสัตว์ในวัด ฝ่าฝืนเจอโทษ!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติรับทราบ ตามที่สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ แจ้งว่า ปัจจุบันพบว่าพื้นที่วัดส่วนใหญ่ได้มีผู้นำสัตว์มาปล่อยละทิ้งเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า เช่น นก เต่า หมูป่า หรือสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เป็นต้น ทำให้เกิดการแพร่กระจายขยายพันธุ์ของสัตว์นั้น บางครั้งอาจจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญ เป็นภาระกับพระภิกษุสามเณร ในการปฏิบัติศาสนกิจ รวมถึงประชาชนในพื้นที่รอบข้าง อีกทั้งบางพื้นที่ บางวัด มีการจัดจำหน่ายทำธุรกิจการค้าชีวิตสัตว์เพื่อนำมาปล่อย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะจะเป็นการทำลายวงจรชีวิตสัตว์ตามธรรมชาติ และเป็นการทารุณสัตว์อันไม่สมควร

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 กำหนดห้ามเจ้าของสัตว์ ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา 32 กำหนดว่า เจ้าของไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืน มาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ขณะที่ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 16, 19, 20 ประกอบมาตรา 47 กำหนด ห้ามล่า ครอบครองและการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ถ้าไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ พิจารณาเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติ ดังนี้ 1. ให้กำหนดพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์ นำสัตว์มาปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 2. ให้กำหนดเขตพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามซื้อขายหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ภายในเขตวัด 3. ให้วัดต่างๆ ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด