15 ปี “รักษ์ลำน้ำมูล” ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์ต้นน้ำ-สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน

ปัจจุบันทุกองค์กรต่างมีความตื่นตัวในการเสาะแสวงหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม นำมาสู่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมากมาย ซึ่งการจะทำให้เกิดผลต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงนั้น ต้องเกิดขึ้นจาก “จิตสำนึก” ของผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและแรงพลังในการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

“โครงการรักษ์ลำน้ำมูล” ปีที่ 15 ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนการสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและบำรุงรักษาสภาพลำน้ำมูลและลำน้ำสาขาอย่างต่อเนื่อง ของภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวนครราชสีมา ได้เป็นอย่างดี 

นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี กล่าวว่า โครงการฯนี้ ถือเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชาวโคราชทุกคน เนื่องจากหาดจอมทอง อุทยานแห่งชาติทับลานแห่งที่ 15 เป็นเขื่อนต้นน้ำของลำน้ำมูล ที่พี่น้องชาวโคราชและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัด ได้รับประโยชน์จากลำน้ำมูลและลำน้ำสาขา ทั้งด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม การที่ซีพีเอฟเข้ามาเป็นสมาชิกของชุมชน และริเริ่มโครงการดีๆ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วน มาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่น ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกคน  

“อำเภอครบุรี เป็น “เมืองต้นน้ำมูล” ที่หล่อเลี้ยงพี่น้องหลายจังหวัดในภาคอีสาน ขอขอบคุณซีพีเอฟที่เข้ามาริเริ่มโครงการดีๆอย่างต่อเนื่องมาถึง 15 ปี โดยมีแผนงานโครงการฯในการขยายพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มขึ้นทุกปี ที่สำคัญคือการผนึกกำลังกับหน่วยงานราชการที่เข้ามาสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวครบุรี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำ และปล่อยปลาเพื่อช่วยคืนความสมบูรณ์และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างแหล่งอาหาร จากความสมบูรณ์ของลำน้ำและพันธุ์ปลาท้องถิ่นที่ได้ปล่อยลงในลำน้ำในทุกๆปี ตลอดจนผลักดันการใช้ประโยชน์จากลำน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกัน” นายอำเภอครบุรี กล่าว

ด้าน นายวิเชต ช่วยทอง รองผู้อำนวยการ ด้านการผลิตไก่พันธุ์ ซีพีเอฟ บอกว่า ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน ที่ได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำมูลมาโดยตลอด จึงริเริ่ม “โครงการรักษ์ลำน้ำมูล” เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจิตอาสาจากหน่วยราชการ อาทิ อำเภอครบุรี อบต.จระเข้หิน อุทยานแห่งชาติทับลาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน กรมชลประทาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานซีพีเอฟและครอบครัว จากธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ฟาร์มไก่พันธุ์ ฟาร์มไก่กระทง และธุรกิจไก่ห้าดาว ที่ผนึกกำลังกับพี่น้องชาวโคราช ร่วมกันฟื้นฟู ดูแล และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำในแหล่งน้ำเขื่อนมูลบน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงออกถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม 

ซีพีเอฟตั้งเป้าหมายระยะยาวสำหรับโครงการฯ นี้ ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานฯ หาดจอมทอง จำนวน 100 ไร่ ภายในระยะเวลา 15 ปี (ปี 2558-2573) ส่วนเป้าหมายระยะสั้น ในปี 2566 ตั้งเป้าดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นซ่อมแซมและปลูกเพิ่มเติม จำนวน 3,000 ต้น พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ปลาท้องถิ่น และเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ ช่วยเพิ่มความสมดุลในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน