E-DUANG : บทบาท ของ เดชรัต สุขกำเนิด เสริมเติม ความแกร่ง ก้าวไกล

ขณะที่ด้านหนึ่งพรรคก้าวไกลวางบทบาทของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคให้ดำรงอยู่ในสถานะของผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของพรรค

ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งก็มีการแต่งตั้ง นายเดชรัต สุขกำ เนิด ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายในอนาคต

ตำแหน่งของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล เป็นความเข้าใจและยอมรับร่วมเพราะเป็นบทบาทของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพรรคอนาคตใหม่

เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ทุกครั้งที่มีการแสดง บทบาทผ่านเวทีที่ประชุมรัฐสภาและเมื่อจำเป็นต้องไปแสดงวิสัยทัศน์ในวงกว้าง

กระนั้น การเสริมเติมเข้ามาของ นายเดชรัต สุขกำเนิด ในจุดที่มองไปยัง”อนาคต” ถือได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของพรรคการเมือง

นั่นก็คือ มิได้คิดแต่เพียง”ปัจจุบัน”หากมองไปยัง”อนาคต”

การเข้ามาของ นายเดชรัต สุขกำเนิด จึงทรงความหมายและเริ่มแสดงบทบาทเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ

 

นายเดชรัต สุขกำเนิด มิได้เป็นคนหน้าใหม่ในแวดวงวิชาการและปัญญาชนสาธารณะ โดยพื้นฐานเป็นนักเศรษฐศาสตร์และผ่านการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในสแกนดิเนเวีย

รับราชการเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์หัวสมัยใหม่

ความเป็นหัวสมัยใหม่ก็คือ นอกจากประสานวิชาการเข้ากับความเป็นจริงในสังคมและชุมชน ยังได้ลงไปปฏิบัติการในแบบกึ่งนัก พัฒนาเอกชน ทั้งยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจอยู่กับ”เกม”

ภาพของ นายเดชรัต สุขกำเนิด จึงไม่เพียงแต่หนักแน่นอยู่ใน กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ นักพัฒนาเอกชนกระแสหลักเท่านั้น

หากแต่ยังสัมพันธ์อย่างแนบแน่นอยู่กับ”คนรุ่นใหม่”อีกด้วย

 

การเข้ามาของ นายเดชรัต สุขกำเนิด จึงเท่ากับเป็นการเข้ามาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเสนอความคิดและนำความคิดใหม่ๆไปปักธงให้จำหลักอย่างหนักแน่น

เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ”อนาคต”อย่างเต็มที่

เมื่อประสานกับคนอย่าง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล จังหวะก้าวของ นายเดชรัต สุขกำเนิด ก็ไปโลด

โดยมี นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ปรับแต่งให้เกิดลักษณะแมส