สมหมาย ปาริจฉัตต์ : พันธสัญญา การศึกษาเพื่อปวงชน (5)

สมหมาย ปาริจฉัตต์
AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT

การอภิปรายเพื่อเติมเต็มพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ตภาคเช้าจบลง ภาคบ่ายเป็นพิธีการสำคัญ การทำสัญญาใจระหว่างผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดการ แก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของเด็กและเยาวชน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต

ผมคัดลอกมานำเสนอโดยละเอียด นอกจากเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีบทบาทด้านการศึกษาได้ร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้ว

ก็เพื่อให้ผู้ที่สนใจความเป็นไปด้านการศึกษาของชาติได้เห็นถึงความพยายามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนแบ่งเบาภาระของรัฐบาล แบกรับภาระช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะบุตรหลานคนยากจนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ควรจะได้รับการส่งเสริมมากกว่าการจ้องตัดทอนงบประมาณหรือขีดเส้นไม่ให้นำงบฯ ไปใช้ด้านการศึกษา ดังที่ประสบอยู่หลายแห่งขณะนี้

ระหว่างเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม คิดถึงคำกลอนสอนใจที่เขียนไว้ว่า กฎหมายอยู่ที่กระดาษ ความสามารถอยู่ที่คน ขึ้นมาในใจพร้อมกัน

เพราะต้องการให้สิ่งที่เขียนไว้นี้ได้รับการปฏิบัติ ติดตาม กำกับอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นเพียงพิธีการ เพื่อให้มีผลผลิตจากการประชุมสัมมนาเท่านั้น แต่พอต่างฝ่ายต่างกลับไปแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิม

เหตุเพราะบันทึกข้อตกลงไม่มีบทลงโทษใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่บรรลุเป้าหมายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

ระบบความรับผิดชอบสายสั้นระหว่าง ครู ผู้บริหารโรงเรียนกับนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสีย กับความรับผิดชอบสายยาวระหว่างรัฐบาลกลาง องค์กรท้องถิ่นกับสถานศึกษาทุกระดับ ที่นักวิชาการมองว่าเป็นคานงัดสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเป็นจริงไปได้อย่างไร ถ้าบรรดาบันทึกข้อตกลงต่างๆ ถูกปล่อยให้เป็นเพียงเอกสารหลักฐาน ไม่ได้รับการปฏิบัติจริง

ครับ ผมให้กำลังใจ ขณะเดียวกันก็ท้าทายเล็กๆ ต่อประชาคมการศึกษาภูเก็ต

 

อย่างไรก็ตาม การที่บันทึกข้อตกลงทางการศึกษาทำนองนี้ถูกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคม อย่างน้อยจะกลายเป็นสัญญาประชาคมที่ผูกมัดให้ถูกติดตาม กำกับ กดดันผู้มีหน้าที่ ทำตามข้อตกลงที่ให้กันไว้

ฉะนั้น การติดตาม กำกับ ประเมินผล จึงเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จและความยั่งยืน

ปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นนี้เป็นสัญญาณสะท้อนว่า ทุกภาคส่วนพยายามเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ปล่อยให้การศึกษาเป็นภาระของครู โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายเดียวอีกต่อไป

เฉพาะภูเก็ต มีคำถามว่า ทั้งด้านการจัดการศึกษา การบริการสาธารณะอื่นๆ ทำไม และทำอย่างไร ถึงจะบริหารจัดการให้ทัดเทียมสิงคโปร์

ในเมื่อขนาดของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรต่างๆ ไม่ต่ำต้อยน้อยหน้าไปกว่ากัน

ภูเก็ตสวยงามจับตายิ่งกว่าเสียด้วยซ้ำ

คำตอบที่ได้รับจากผู้บริหารท้องถิ่นว่าอย่างไร และพวกเขากำลังพยายามเดินหน้าผลักดันให้การพัฒนาทุกๆ ด้านของภูเก็ต ก้าวรุดหน้าไปด้วยกระบวนท่าใด ตอนจบค่อยว่ากัน

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษา ตั้งแต่พุทธศักราช 2557 ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน บุคลากร งบประมาณ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพ การเข้าเรียนและอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถติดตาม เฝ้าระวังและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

จากนั้นเทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต โดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน กำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตในปีการศึกษา 2560-2563

ปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตและได้ตกลงร่วมมือกันดังนี้

ข้อ 1 บันทึกข้อตกลงนี้ใช้เป็นข้อตกลงในการจัดการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตในปีการศึกษา 2560-2563

ข้อ 2 ข้าพเจ้า นายธวัชชัย ทองมั่ง ในฐานะปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ขอทำความตกลงกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จะจัดการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตดังนี้

2.1 อัตรามาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ภายในปีการศึกษา 2560 ดังนี้

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษามาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ระดับชั้นมัธยมศึกษามาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 91

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ทุกระดับชั้นมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99

โรงเรียนเทศบาลปลุกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ทุกระดับชั้นมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ทุกระดับชั้นมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ทุกระดับชั้นมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 98

โรงเรียน

TO GO WITH 'THAILAND-POLITICS-ROYALS-EDUCATION' by Delphine THOUVENOT This picture taken on December 2, 2014 shows Thai female students standing in lines and offering Buddhist prayers in the courtyard of the Satriwithaya school in downtown Bangkok at the start of their school day.  Thailand's military rulers are pushing a fresh set of values on students emphasising love for the monarchy and a deference to authority which critics say is symptomatic of both the junta's authoritarianism and the country's stultifying education system.   AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT
TO GO WITH ‘THAILAND-POLITICS-ROYALS-EDUCATION’ by Delphine THOUVENOT
This picture taken on December 2, 2014 shows Thai female students standing in lines and offering Buddhist prayers in the courtyard of the Satriwithaya school in downtown Bangkok at the start of their school day. Thailand’s military rulers are pushing a fresh set of values on students emphasising love for the monarchy and a deference to authority which critics say is symptomatic of both the junta’s authoritarianism and the country’s stultifying education system. AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT

เทศบาลอนุบาลภูเก็ต ระดับชั้นอนุบาล มาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99

โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ทุกระดับชั้นมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99

2.2 บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามพิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภุเก็ต ปีการศึกษา 2559-2563 ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

2.3 นักเรียนในเทศบาลนครภูเก็ต มีโอกาสได้รับการศึกษาเป็นธรรมเท่าเทียม

2.4 นักเรียนยากจนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตได้รับความช่วยเหลือ

และข้าพเจ้ายินดีให้คำแนะนำผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กำกับดูแล และตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลง

ข้อ 3 นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตให้คำแนะนำปลัดเทศบาล กำกับดูแลและตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงให้บรรลุผลตามเป้าหมายข้างต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตต่อไป

ข้อ 4 บันทึกข้อตกลงนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากทุกหน่วยงานร่วมกัน

ข้อ 5 การสิ้นสุดวาระของปลัดเทศบาลนครภูเก็ตและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ไม่มีผลต่อการบังคับใช้ของบันทึกข้อตกลงนี้

นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรรศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

วันที่ 27 เมษายน 2559

ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต