วางบิล / เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ / ‘มติชน’ วันนี้ก้าวสู่ปีที่ 43

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

วางบิล/เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์    

‘มติชน’ วันนี้ก้าวสู่ปีที่ 43

โลกการสื่อสารปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามความต้องการของมนุษย์และเทคโนโลยีที่มนุษย์และผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนมิได้อยู่นิ่งเฉย เมื่อนักวิทยาศาสตร์และนักนวัตกรรมคิดค้นประดิษฐกรรมใหม่อันเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงมาแต่โบราณกาลตั้งแต่ยุคควัน ไฟ ธง มือ คลื่นเสียงแสงถึงคลื่นไร้สายจากเครื่อมือวิทยุสื่อสาร วิทยุโทรทัศน์ วิทยุไร้สาย ถึงโทรศัพท์มือถือที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของมนุษย์

การติดต่อสื่อสารย่อมเป็นไปตามวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น จนถึงวันหนึ่งข้างหน้าอาจไม่ต้องการเครื่องมืออะไรอีกเลยนอกจากคลื่นสมองในรูปแบบสมาธิ???

9 มกราคม 2563 ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 43 เพียง 43 ปีที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจากแรกเริ่มที่ความตั้งใจตั้งต้นเปิดความในใจเป็นลายลักษณ์อักษรนับแต่ “จาร (นิราศมหาชัย) ไว้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2507 บทสุดท้ายว่า – เด็กคนนี้มีอะไรอีกหลายอย่าง จักต้องสร้างมโหฬารกว่างานเขียน ตราบใดที่ชะตาคนยังวนเวียน มันคงเปลี่ยนสิ่งถ่อยถ่อยคอยดูเอย”

จนสำเร็จการศึกษารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตร์ (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. … ออกมาทำโน่นทำนี่ กระทั่งเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน รับซองขาวออกมาร่วมจัดตั้งโรงพิมพ์พิฆเณศ ที่สุจิตต์ วงษ์เทศ บอกว่าคือฐานของการผลิตหนังสือพิมพ์

ประสบเหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 ถูกสั่งปิดหนังสือพิมพ์ (รวม) ประชาชาติรายวัน กระทั่งวันที่ 9 มกราคม 2521 จึงก่อกำเนิด “มติชนรายวัน” ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

 

ก่อนการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เดือนเมษายน 2563 ทั่วโลกประสบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2519 หรือไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด (คาดว่าการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คงมีขึ้นในเร็ววันนี้)

หนังสือรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ออกมารอไว้ก่อนแล้ว ฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ รายงานถึงผู้ถือหุ้นว่า

มติชนเป็นสื่อกลุ่มแรกๆ ที่ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับโครงสร้างและการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ผลลัพธ์ที่ได้คือโครงสร้างธุรกิจและการบริหารงานที่มีความคล่องตัว จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ทั้งนี้ มติชนยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือทุกฉบับ โดยได้มีการปรับตัวในการเข้าสู่รูปแบบของดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งยังพยายามรักษาฐานผู้อ่านเดิม และส่วนแบ่งการตลาด

…ตลอดระยะเวลา 41 ปี (พ.ศ.2561) ที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำรงแนวทางในการจัดทำธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการเติบโต การขยายธุรกิจด้วยช่องทางใหม่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่หยุดนิ่งที่จะระดมศักยภาพทุกทางที่มีเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงยึดมั่นหลักความมั่นคง ปลอดภัย ขยายงานตามแขนงงานที่มีความถนัด คำนึงถึงผลตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ผู้สนับสนุนและเพื่อนพนักงานด้วยความเที่ยงธรรม ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ขณะเดียวกัน วิสัยทัศน์ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) คือเป็นองค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชนที่มุ่งผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีเสถียรภาพและความก้าวหน้าทางธุรกิจทันสมัย สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน

พันธกิจผลิตสื่อที่มีความถนัดและหลากหลาย พัฒนาองค์กร เป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เป็นฐานข้อมูลของสังคมที่เที่ยงตรงเปิดกว้าง รองรับและมีส่วนในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ความเปิดเผยโปร่งใส ความยุติธรรมทางสังคมในทุกมิติ เป็นสถาบันทางด้านสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความจริง เปิดช่องทางการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ (New Media) ให้บริการลูกค้าและผู้สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนานักสื่อสารมวลชนที่มีความสามารถ รับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความมั่นคงทางวิชาชีพ ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ในที่สุด

 

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายไทย สุพานิชวรภาชน์ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และนางสาวแสงสุรีย์ อินทเดช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เป็นกรรมการอิสระ พล.อ.สำเภา ชูศรี นายลิขสิทธิ์ ปานสมจิตต์ เป็นที่ปรึกษา นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร เป็นกรรมการ

นางทวีพร พิชัย เป็นเลขานุการบริษัท

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน นิตยสารเส้นทางเศรษฐี นิตยสารศิลปวัฒนธรรม และหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก

นอกจากนั้น ยังมีสื่อดิจิตอล นิวมีเดีย ออนไลน์ เว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่สำหรับหนังสือพิมพ์และนิตยสารทุกฉบับ ดังนี้

www.matichon.co.th. www.khaosod.co.th. www.khaosodenglish.com. www.prachachat.net www.mathichonweekly.com. www.technologychaoban.com www.sentangsedtee.com. www.silpa- mag.com. Social Network Facebook Live TV on YouTube

ทั้งยังให้บริการโฆษณาและจัดทำสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมถึงรับจ้างทำวัสดุโฆษณาทุกชนิด รับจัดงานนิทรรศการและกิจการต่างๆ รวมทั้งการให้บริการฝึกอบรม และการจัดสัมมนา

นอกจากนั้น ยังมีสถาบันอบรมวิชาชีพมติชนอคาเดมี ครอบคลุมทุกหลักสูตรด้านความรู้ วิชาชีพงานช่าง งานฝีมือ และงานอาหาร การรับจ้างพิมพ์ทั้งภาครัฐและเอกชน บริการจัดทัวร์แบบ Exclusive Trip ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ทัวร์การเกษตร ด้วยวิทยากรพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอย่างแท้จริง

มาหาเรา “มติชน” แล้วจะไม่ผิดหวัง

บทความก่อนหน้านี้ส.ส.เกษม พปชร. ชมนายกฯ เด็ดขาดจัดการโควิดจนทั้งโลกทึ่ง เห็นด้วยพ.ร.ก.3 ฉบับช่วยประชาชน
บทความถัดไปยานยนต์ สุดสัปดาห์ / สันติ จิรพรพนิต/ ‘นิสสัน คิกส์’ อี-เพาเวอร์ สวยหยด-เทคโนโลยีล้ำ