ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 3-9 มกราคม 2563

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

“…คุณพ่อเล่าให้ฟังว่า

ท่านสืบเลือดเนื้อเชื้อไขมาจากเจ้าผู้ครองนคร 4 อาณาจักร หรือแม่น้ำ 4 สายมารวมกัน

อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านเพีย (อยุธยา) อาณาจักรกัมพุช (นครธม)

เจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง ปี พ.ศ.1896 ถึง 1915 สมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มมหาราช

ทรงมีพระมเหสีพระนามว่า พระนางแก้วกัลยา พระธิดาของกษัตริย์กัมพูชา (นครธม)

พระองค์มีพระราชโอรสที่ปรีชาสามารถไม่แพ้พระราชบิดา

ได้ทรงรวบรวมคนเผ่าต่างๆ เข้าด้วยกันถึง 3 แสนเผ่า หรือ…สามแสนไท

ทรงพระนามว่า พระเจ้าสามแสนไท ไตรภูวนารท

ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยา กับศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง เป็นไปด้วยความสัมพันธ์อันดียิ่ง

ถึงกับสมเด็จพระอินทราชา แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ทรงมอบพระนางแก้วยอดฟ้าพระราชธิดา ให้เป็นพระมเหสี

ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีสัตนาคนหุตกับกรุงศรีอยุธยาจะเกี่ยวดองกันเท่านั้น

ในรัชกาลต่อมา สมเด็จพระเจ้าวิชุลราช พระราชโอรสของพระเจ้าสามแสนไท

ยังได้ทรงสู่ขอพระนางยอดคำทิพย์ พระราชธิดาของพญาเกศเชษฐราช กับพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ล้านนา (เชียงใหม่) ลำดับที่ 12 มาอภิเษกสมรสกับพระราชโอรส คือพระเจ้าโพธิสารธรรมิกราช แห่งล้านช้างหลวงพระบาง

พระเจ้าโพธิสารธรรมิกราช กับพระนางยอดคำทิพย์ (เชียงใหม่) มีพระราชโอรส 3 พระองค์

คือพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มหาราช

พระเจ้าท่าเรือ

และพระเจ้าศรีวิชัย

เจ้าแก้วมงคลพระราชโอรสของพระเจ้าศรีวิชัย (พ.ศ.2256) เป็นผู้สร้างเมืองทุ่งศรีภูมิ หรือ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน

เจ้าแก้วมงคลมีบุตร 2 คน

คือเจ้ามืดคำดล

กับเจ้าสุทนมณี

ครองเมืองทุ่งและเมืองร้อยเอ็ด

เจ้าสุทนมณีมีลูกชายชื่อพระขัตติยวงษา (ท้าวสีลัง) (2326 ถึง 2389) เจ้าเมืองร้อยเอ็ด

มีลูกชายคือ ท้าวมหาราช

และท้าวมหาราชมีลูกชายชื่อนายเจริญ เรืองสุวรรณ ซึ่งเป็นพ่อของผม

นายเจริญ เรืองสุวรรณ คุณพ่อของผมสมรสกับนางเอี่ยม โสดาศรี หลานเจ้าเมืองภูเวียง มีลูก 6 คน เป็นชายล้วน ผมเป็นคนสุดท้อง

  1. นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ
  2. นายจารุมุกด์ เรืองสุวรรณ
  3. นายจารุพิฑูรย์ เรืองสุวรรณ
  4. นายจารุอุดม เรืองสุวรรณ
  5. พ.ต.ท.จารุอรรถ เรืองสุวรรณ
  6. ผมเอง พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ

ในอดีตนับได้ว่าบรรพชนของผม

เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกสร้างหัวเมืองต่างๆ ในภาคอีสานจำนวนหลายเมือง

อาทิ เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ) เมืองร้อยเอ็ด เมืองมหาสารคาม และเมืองขอนแก่น เป็นต้น…”

 

นั่นคือ รากเหง้าอันน่าสนใจของสกุล “เรืองสุวรรณ” แห่งดินแดน “อีสาน”

และยิ่งน่าสนใจมากขึ้น

เมื่อหนึ่งในรากเหง้านั้น คือ ผมเอง-พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ

พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ เกิดเมื่อ 20 มีนาคม 2487 ปัจจุบันอายุ 75 ปี

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง

เป็นศิษยเก่า

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 5

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 16

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก ปรัชญาการเมือง จาก Claremont Graduate University ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40 (วปรอ 4010)

 

ผ่านการรับราชการ

นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ราชองครักษ์พิเศษ

กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ ได้รับเชิญให้นำผลงาน “ตะเกียงชีวิต” อันเป็นงานเขียนดังผลึกในชีวิตมานำเสนอ ณ เวที “มติชนสุดสัปดาห์” แห่งนี้

ซึ่ง พล.อ.จารุภัทรก็ตอบรับอย่างยินดี

จึงเป็นความยินดีแห่งยินดี

ที่ “มติชนสุดสัปดาห์” จะได้นำผลงานเขียนชุดนี้ มาเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2563 แก่ผู้อ่านทุกท่าน

ทำไมต้องเป็นตะเกียงชีวิต

–โปรดแกะของขวัญ…

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : จับ ปรากฏการณ์ FLASH MOB จาก โหราพยากรณ์ ถึง ชวน หลีกภัย
บทความถัดไป‘หลวงปู่มั่น’ บุคคลสำคัญของโลก