ถอดไทยนับห้า หนังสือลับในจินดามณี

หนังสือลับในจินดามณี (๒)

คราวที่แล้วลองถอดความ ไทยนับสาม ไปแล้ว คราวนี้จะลองถอด ไทยนับห้า

ตัวอย่าง ไทยนับห้า หรือ ไทยนับ ๕ ใน จินดามณี ฉบับกรมศิลปากร (๒๕๖๑) มีดังนี้

รกวัขอัวษโบกรณ์ดวษลัไยร ชื่สปหเนรนล้ล่ช้วเนหอนสแย

ทำวร้ร่ลำสำนนอนำรเซน กตยนลัตริยาคบฤถ้กณฦกอพ้นา

วิธีอ่าน ไทยนับห้า ก็เป็นเช่นเดียวกับ ไทยนับสาม แต่คราวนี้เลือกตัวที่ ๕ เมื่อเริ่มนับจากด้านซ้าย ตัวที่ ๕ ตัวแรกคือ อั ตัวต่อไปคือ ก ได้ความว่า อักษ ในภาพใช้สีเหลืองทาบไว้ จากนั้นเริ่มนับต่อไปและย้อนกลับไปทางด้านซ้าย ได้ความว่า รวรลั ในภาพใช้สีฟ้าทาบไว้ จากนั้นก็นับย้อนต่อไปเหมือนเดิม ได้ความว่า กษณ์ไ ในภาพใช้สีม่วงทาบไว้ จากนั้นก็นับย้อนต่อไปเหมือนเดิม ได้ความว่า วัโดย ในภาพใช้สีเขียวทาบไว้ จากนั้นก็นับย้อนต่อไปเหมือนเดิม ได้ความว่า ขบวร ในภาพใช้สีแดงทาบไว้ รวมแล้วถอดความได้ว่า

อักษรวรลักษณ์ไว้ โดยขบวร

เล่หเหล้นเปนเสสรวน ชื่นช้อย

ลำนำทำสำรวน เร้นซร่อน

ลับฦกตฤกตริถ้อย ยากพ้นคณนา

ดูรายละเอียดการถอดความได้ในภาพประกอบซึ่งทาบสีต่างๆ กันไว้

ในบทโคลงข้างต้น มีคำที่เขียนต่างจากที่เก็บไว้ในพจนานุกรม เช่น ขบวร (ขบวน) เล่ห (เล่ห์) เหล้น (เล่น) เปน (เป็น) เสสรวน (เสสรวล) สำรวน (สำรวล) ซร่อน (ซ่อน) ฤก (ลึก) ตฤก (ตรึก)

มีข้อที่น่าสังเกตคือ ในบรรทัดที่ ๑ วั (ว ไม้หันอากาศ) ควรจะเป็น ว้ (ว ไม้โท) ให้เป็น ไว้ มีการคัดลอกผิดหรือไม่

คราวหน้าเราจะมาถอดความไทยหลงกัน