จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมมอบต้นกล้วยและพันธุ์ไม้ให้แก่เครือข่าย โคก หนอง นา และครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันนี้ (25 พ.ค 67) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าตนได้เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” โครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการปฏิบัติการแบบ กล้วย กล้วย โคก หนอง นา ลำปาง 2024 ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี รศ.ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ องค์กรชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย การปลูกต้นรวงผึ้งและต้นกล้วย การห่มดิน การเพาะพันธุ์ผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร โคก หนองนา มาดื่มมาดริ๊งค์ และหิ้วปิ่นโต ห่อข้าวเอามื้อสามัคคี และกิจกรรมการแบ่งปันต้นกล้วยและพันธุ์ไม้ให้แก่เครือข่าย โคก หนอง นา และครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต่อว่า จังหวัดลำปางได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้บูรณาการ “โครงการปฏิบัติการแบบกล้วย กล้วย โคก หนอง นา ลำปาง 2024 ” โดยไม่ใช้งบประมาณ ภายใต้ 4 กิจกรรม ได้แก่ ปลูก (กล้วย 18,750 ต้น) แบ่ง(ต้นกล้วย 3,540 ต้น) ปัน(CSR คาราวานกล้วยๆ) ปั้น(เป็นกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์) แต่ง(ยกระดับเป็น โคก หนอง นา อารยเกษตร) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ด้วยการแบ่งปันต้นกล้วยให้กับสมาชิกเครือข่าย โคก หนอง นา นำไปปลูกที่แปลง เพราะกล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย มีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล ตั้งแต่ราก ลำต้น ใบตอง หัวปลี และผลกล้วย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกส่วน อีกทั้งยังสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดิน จึงเหมาะกับการปลูกเป็นต้นไม้ประจำบ้านอย่างยิ่ง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม โดยดำเนินการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร คณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา 7 ภาคีเครือข่ายการพัฒนา พี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมผลักดัน และสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood