จังหวัดอุดรธานี บูรณาการภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก และผักสวนครัว

จังหวัดอุดรธานี บูรณาการภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก และผักสวนครัว ณ พื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มุ่งมั่นสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้เป็นวิถีชีวิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันนี้ (14 มิ.ย. 67) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” ตามโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” หรือ “อารยเกษตร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด /อำเภอ เจ้าหน้าที่ฯ องค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายวันชัย กล่าวต่อไปว่า โครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” หรือ “อารยเกษตร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดให้จัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการและประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาหาร รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 5 ระดับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่ง นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว ยังช่วยรักษาและฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินอีกด้วย

“กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เป็นสวนเกษตรของประชาชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่การทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้ โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างครอบครัว หมู่บ้าน และสังคมให้ยั่งยืน โดยในวันนี้ตน จึงได้มุ่งเน้นนำภาคราชการ กลุ่มภาคีเครือข่ายโคก หนอง นา รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัว น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกกินเอง” และ “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” โดยได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเจ้าของแปลง ก่อนจะร่วมกัน “เอามื้อสามัคคี” อาทิ การปลูกต้นไม้ การปลูกหญ้าแฝก เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนดิน” นายวันชัย กล่าว

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนาอารยเกษตรอย่างยั่งยืน ทำให้เราได้เห็นว่าภาคีเครือข่ายทุกท่านได้สื่อสารอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่เป็นความมั่นคงของประชาชนทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการทำมาหากิน การใช้ชีวิต ล้วนแต่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นผู้นำด้วยการที่พระองค์ท่านพระราชทานแนวพระราชดำริให้พวกเราน้อมนำมาทำโดยไม่ต้องอายที่ได้ทำ เพราะเป้าประสงค์ของพระองค์ท่านอยากเห็นพี่น้องคนไทยทุกคนมีความสุข ประเทศชาติมั่นคง ดังนั้นขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมด้วยช่วยกัน ต้องช่วยกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนา เราต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่า เราต้องการให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พวกเราทุกคนในฐานะข้าราชการที่ดีและพสกนิกรผู้จงรักภักดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะได้ช่วยกันเพิ่มเติมพื้นที่แห่งความยั่งยืนนี้ให้ครบทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood