ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมขอบคุณที่เสียสละ ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเทศกาลแห่งความสุข

ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมขอบคุณที่เสียสละ ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเทศกาลแห่งความสุข เน้นย้ำ ช่วยกันดูแลสร้างการรับรู้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

วันนี้ (12 เม.ย. 67) เวลา 15:45 น. บริเวณหน้าหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นางปวีณา ทองสกลุพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ดร.พงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ

จากนั้น ในเวลา 16.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ทางหลวงหมายเลข 347 (ถนนปทุมธานี-บางปะหัน) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางปวีณา ทองสกลุพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์เศกสรรค์  ชวนะดีเลิศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน นายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ นางสมจิต ไวยทิ ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการบูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ให้บรรลุเป้าหมายในการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ที่มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน รวมถึงปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย คุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท เฝ้าระวังและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การใช้อุปกรณ์นิรภัย และการบรรทุกท้ายกระบะ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ สถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ประกอบการจะต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายสุราตามกฎหมาย รวมถึงไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และจำหน่ายนอกระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบสังคมและป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สร้างการรับรู้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์อุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านทุกช่องทางสื่อ ตลอดจนจัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน สำหรับพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) โดยประสานตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันตรวจตรา เฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย

“ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในการอำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชนคนใช้รถใช้ถนนให้ได้รับความปลอดภัย และช่วยกันสร้างการรับรู้ ช่วยกันพูด ช่วยกันย้ำเตือนลูก ๆ หลาน ๆ และสมาชิกในหมู่บ้านได้ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สวมหมวกกันน็อก ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มเหล้าแล้วขับรถ ง่วงไม่ขับ และที่สำคัญต้องมีวินัยจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง คนในครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำวันที่ 11 เมษายน 2567 (วันที่ 1) มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 10 ราย จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 1 ราย