ปลัด มท. เชิญชวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 ในห้วงเดือน เม.ย. – พ.ค. 67 นี้

ปลัด มท. เชิญชวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 ในห้วงเดือน เม.ย. – พ.ค. 67 นี้ เน้นย้ำ ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน

วันนี้ (7 เม.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัย สวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรของภาครัฐได้สวมใส่ผ้าไทยในวันทำงานอีกด้วย ซึ่งสามารถปลุกกระแสแฟชั่นผ้าไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกระตุ้นและพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาสอีกด้วย เพื่อทำให้รายได้หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดประกวดการออกแบบตัดเย็บจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ตลอดจนนักออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทยจากทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นักออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทย รวมทั้งการสร้างการรับรู้การส่งเสริมการใช้และการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย นักออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทย และประชาชนทั่วไป จากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก

“กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ผ่านการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาไทย งานหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยเกิดความต่อเนื่อง และเกิดผลในวงกว้าง โดยได้ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 และเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการจัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตามแผนการประกวดและกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และจัดทำเรื่องราวผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดฯ พร้อมรายงานผลการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ส่งให้ทางกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 ผู้ที่จะส่งผ้าเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือ กลุ่มช่างทอผ้าที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าประกวด โดยเงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวด ต้องเป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดที่ส่งเข้าประกวด และต้องเป็นผ้าทอมือ หรือทำจากมือ (กรณีผ้าบาติกพิมพ์ลาย มัดย้อม ผ้าปัก ต้องเป็นผ้าที่ทำจากมือ หรือ Handmade และควรเป็นสีธรรมชาติ โดยเป็นผืนผ้าที่ทอไว้เดิมแล้วหรือเป็นผ้าที่ทอขึ้นใหม่ก็ได้ สำหรับเส้นใยที่ใช้ทอ หรือผลิตผ้าในกรณีเป็นประเภทผ้าบาติก/มัดย้อม/พิมพ์ลาย ต้องเป็นเส้นใยฝ้ายหรือเส้นใยไหมที่เป็นเส้นใยแท้ ต้องไม่ใช่เส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยผสม สำหรับประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวด เป็นประเภทผ้าตามเทคนิค/เอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้ายก/ผ้ายกดอก ผ้าจก ผ้าเทคนิคผสม เช่น ผ้ากาบบัว ผ้าแพรวา ผ้าลายน้ำไหล ผ้าหมี่ขิด ผ้าบาติก/ผ้าพิมพ์ลาย/ผ้ามัดย้อม ที่เป็นผ้าทำมือ และใช้เส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยฝ้ายหรือไหมที่ทอเอง ผ้าที่ทอเองนำมาปัก เช่น ผ้าปักมือ เช่น ผ้าปักชาวเขา ต้องใช้ หรืออาจใช้ผ้าทอจากจังหวัดอื่นมาปักได้แต่ต้องไม่ใช่ผ้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งวิธีการประกวดจังหวัดร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจะดำเนินการจัดประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดผ้าจังหวัดให้ได้ผืนผ้าที่เป็นที่สุดของจังหวัด

“ในส่วนของการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 100 คะแนน ประกอบด้วย 1) ลวดลายมีความคมชัด สม่ำเสมอ 40 คะแนน มีรูปแบบ ลวดลาย สีสัน สวยงาม โดดเด่นตรงกับความต้องการของตลาด มีเอกลักษณ์ตามคุณลักษณะของประเภทผ้าที่สะท้อน ความเป็นภูมิปัญญาไทย มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากภูมิปัญญาไทย 2) ความสม่ำเสมอของสีและเนื้อผ้า 30 คะแนน สีไม่ตก ไม่ด่าง มีเอกลักษณ์ตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โครงสร้าง ลวดลาย เนื้อผ้ามีความหนาแน่น สม่ำเสมอตลอดทั้งผืนผ้า ปราศจากตำหนิและรอยเปื้อน และ 3) ความเรียบร้อยของผืนผ้า 30 คะแนน ริมผ้ามีความเรียบร้อยตลอดทั้งผืน ไม่เป็นถั่วงอก แนวขอบเป็นแนวตรงไม่บิดเบี้ยวไม่ขาด หรือ เว้าแหว่ง และมีขนาด สัดส่วน เหมาะสมต่อการใช้งาน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 ในห้วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2567 นี้ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกัน สืบสาน รักษา และต่อยอดงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดการประกวดของแต่ละจังหวัด ได้ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood