มหาดไทย มอบ กรมโยธาฯ ขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ “แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ” ทั่วประเทศ

วันที่ (3 เมษายน 2567) เวลา 11.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ และอารยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการนำที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ มาดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ แบบอารยเกษตร ขับเคลื่อนตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาพื้นที่ให้มี แหล่งน้ำ มีความมั่นคงทางอาหารทั้งพืชสัตว์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ โดยดำเนินการใน 76 จังหวัด จังหวัดละ1พื้นที่

ทั้งนี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่3 เป็นการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะ On The Job Training ให้กับ เจ้าหน้าที่ของ 14 จังหวัด เน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ และทฤษฎี บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง การพัฒนาพื้นที่ตามหลักการพัฒนาภูมิสังคม อย่างยั่งยืน การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ การบูรณาการงานวิชาการ วิชาชีพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ แบบอารยเกษตร ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการประสานงานการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 60 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก