นายอำเภอหันคา นำทีมสำนักงานทะเบียนอำเภอหันคา บูรณาการภาคีเครือข่ายทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ (Mobile Unit) ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ

นายอำเภอหันคา นำทีมสำนักงานทะเบียนอำเภอหันคา บูรณาการภาคีเครือข่ายทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ (Mobile Unit) ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ให้ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ (3 เม.ย. 67) นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา เปิดเผยว่า อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้ขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นส่งเสริมสมรรถนะ “ทีมงาน” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งล่าสุดตน พร้อมด้วย นางสาวประภาวริญน์ ประภาวินวงศ์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ พร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท และสำนักทะเบียนอำเภอหันคา ลงพื้นที่ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ (Mobile Unit) และครอบครัวที่ประสบปัญหาในกลุ่ม ThaiQM ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยได้อนุมัติเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับประชาชน

นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา กล่าวว่า อำเภอหันคา นำโดยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานทะเบียนอำเภอหันคา ลงพื้นที่ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ รวมไปถึงครอบครัวที่ประสบปัญหาในกลุ่ม ThaiQM ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จำนวน 6 ราย ได้แก่ ตำบลหนองแซง 3 ราย ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 1 ราย ตำบลห้วยงู 1 ราย และตำบลวังไก่เถื่อน 1 ราย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนได้มีการดูแลการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพและมอบยาสามัญประจำบ้าน และพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าได้เข้าข่ายเป็นผู้พิการหรือไม่ เพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการและดำเนินการขอรับเบี้ยคนพิการตามระเบียบต่อไป ซึ่งผลปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“การลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ประสบปัญหาต่าง ๆ ในอำเภอหันคาในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นให้นายอำเภอในฐานะนายกรัฐมนตรีของอำเภอ ขับเคลื่อนอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างทีมและบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่ไปค้นหาปัญหา รับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน เพื่อส่งมอบรอยยิ้ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะบรรเทาความทุกข์ ความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนจะต้องประสบกับสภาพร่างกายที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าถึงประชาชน รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่” นายอดิศรฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยกันอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าถึงประชาชนชาวอำเภอหันคาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้ว สิ่งสำคัญที่พวกเราคำนึงถึง คือ รอยยิ้มของพี่น้องประชาชน ที่เราจะต้องสร้างสุขให้เกิดรอยยิ้ม เพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ ความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนจะต้องประสบกับสภาพร่างกายที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และยิ่งเมื่อเขาเห็นคนของราชการลงมาเยี่ยมเยียนถึงบ้าน ก็จะยิ่งเพิ่มพูนความสุขมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ทีมอำเภอเมืองหันคายังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “Application ThaiD” สู่ครอบครัวชุมชนในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย โดยได้สร้างการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี “ThaiD” ที่ถูกพัฒนาจากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในแบบเดิมสู่การเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นรูปแบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัลใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชนในการทำธุรกรรม หรือการขอรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ โดยสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaiD) หรือ ไทยดี ได้ทั้งระบบ Google Play และ iOS ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้าเพื่อยืนยัน หรือติดต่อขอลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข