รัก-สามัคคี.พตส.14

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีซํานัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีซํานัญพิเศษ ศาลยุติธรรม ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 14 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พตส.14) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ประธานรุ่นพตส.14 พร้อมนี้ นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณประธานกลุ่ม1
ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์  ที่ให้การสนับสนุน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรในการศึกษาอบรมให้ทันต่อบริบทการเมืองของปัจจุบันและในอนาคต โดยมุ่งหมายให้ เป็นสถาบันการศึกษาอบรมที่ยั่งยืนต่อไป