ปลัด มท. ปลื้ม วันแรกของการจัดงาน OTOP Midyear 2023 เงินสะพัดกว่า 50 ล้าน ชวนชม ชิม ช้อปจุใจ ได้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม บาท

ปลัด มท. ปลื้ม วันแรกของการจัดงาน OTOP Midyear 2023 เงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเที่ยวงาน OTOP Midyear 2023 พบกับความหลากหลายของสินค้าที่คัดสรรจากทั่วทุกภูมิภาคของไทย มาให้ ชม ชิม ช้อป กันอย่างจุใจ ได้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566

วันนี้ (24ก.ย. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึง ตัวเลขการจัดจำหน่ายสินค้าภายในงาน OTOP Midyear 2023 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กันยายน ไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกของการจัดงาน พบมีผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 15,966 คน และมียอดการจำหน่ายและสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น 50,803,466 บาท แบ่งเป็น ยอดจำหน่าย 48,289,471 บาท และยอดสั่งซื้อ 2,513,995 บาท โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่าจากฝีมือคนไทย ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยเน้นการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยขอให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยน้อมนำเอาแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า” รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน และประเด็นที่ 8. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาดและการจำหน่าย โดยมุ่งเน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยกำหนดมาตรการเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต การใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (OTOP) และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชมูลค่าสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และนำหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มาเป็นแนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Economy)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านศิลปาชีพ มากำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่สามารถกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ชนบทได้อย่างแท้จริง กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยกำหนดให้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยการจัดงาน OTOP Midyear 2023 จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 ภายใต้ธีมงาน “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ำค่าจากฝีมือคนไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาและความสามารถของคนไทยอย่างชัดเจน รวมถึงมีการสร้างบรรยากาศภายในงานจากเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาที่แสดงความเป็นท้องถิ่นไทยในแต่ละภูมิภาค ผสมผสานกับสีสันส่งท้ายปีที่สร้างความคึกคัก เต็มไปด้วยความสนุกสนานของกิจกรรม และของรางวัลมากมาย และในปีนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าร่วมจำหน่ายในงานทั้งสิ้น 1,670 ราย และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก โดยภายในงานมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โซน OTOP Trader จังหวัดและประเทศไทย จัดสรรพื้นที่ในรูปแบบ Open Area เพื่อจัดแสดงผลงานและจัดหาช่องทางทางการตลาดให้แก่สินค้า OTOP ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3 – 5 ดาว ที่ผ่านการคัดสรรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 กว่า 1,200 บูธ และโซนโอทอปชวนซิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ สำหรับไฮไลต์สำคัญของงานนี้ คือ โซนศิลปิน OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP กว่า 40 ราย ที่อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โซนผ้าไทยใส่ให้สนุกและ First Lady โซนพิเศษภายในงานอีกมากมาย อาทิ โซน Health & SPA ที่ได้สร้างสรรค์พื้นที่ภายในงานให้ทุกท่านได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายสไตล์สปาไทย พร้อมกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรคุณภาพดีให้ได้เลือกช้อป นอกจากนี้ ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังมาร่วมสร้างความบันเทิงอย่างคับคั่ง ได้แก่ แช่ม แช่มรัมย์ นนทิยา จิวบางป่า รัชนก ศรีโลพันธุ์ ลำยอง หนองหินห่าว ไรอัล ไมค์หมดหนี้ ตรี ชัยณรงค์ เต๋า ภูศิลป์ หญิง ธิติกานต์ และป๊อป ปองกูล รวมถึงการจับสลากรางวัลชิงโชค ไม่น้อยกว่า 20 รางวัล และในวันสุดท้ายของการจัดงานร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำ มูลค่ากว่า 200,000 บาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกของการจัดงาน พบว่ามียอดการจำหน่ายและสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น 50,803,466 บาท แบ่งเป็น ยอดจำหน่าย 48,289,471 บาท และยอดสั่งซื้อ 2,513,995 บาท โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้สูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) เครื่องประดับเงิน (Buddlaya) จ.สระแก้ว 3,820,000 บาท 2) ชุดเครื่องประดับงาช้าง (ศิริพรเครื่องประดับงาช้าง) จ.สุรินทร์ 2,950,000 บาท 3) ทองสุโขทัย (นางสมสมัย เขาเหิน) จ.สุโขทัย 966,400 บาท 4) ชุดผีเสื้อนพเก้า (นายจารุเดช เครือปัญญา) จ.ปทุมธานี 760,000 บาท และ 5) ทับทิมรวงข้าว (ร้านมณีแดงทับทิมไทย) จ.จันทบุรี 655,000 บาท นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” แฟนพันธุ์แท้ OTOP ยังคงช้อปได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งภายในงานมีหลายโซนนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จับจ่าย… ยิ่งช้อปยิ่งได้! เมื่อช้อปปิ้งครบทุก ๆ 500 บาท สามารถแลกคูปอง 1 ใบ ส่งชิงโชคจับสลาก วันละ 2 รอบ (รอบแรก 13.00 น. และรอบที่สอง เวลา 19.00 น.) โดยจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดี รอบละ 10 ท่าน ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลสามารถแสดงตัวพร้อมหลักฐานติดต่อรับรางวัลได้ข้างเวทีการแสดง และสามารถแลกของรางวัลได้ตั้งแต่จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในงาน OTOP Midyear 2023 พร้อมพบกับความหลากหลายของสินค้าที่คัดสรรจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาให้ ชม ชิม ช้อป กันอย่างจุใจ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสามารถติดตามข่าวสารและรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานได้ทาง Facebook Fanpage : กรมการพัฒนาชุมชน หรือ OTOP TODAY OTOP Midyear 2023