จันทบุรี Kick Off โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

จังหวัดจันทบุรี Kick Off โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) ระดับจังหวัด ในรูปแบบ “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ กลุ่มองค์กร ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566)” ระดับจังหวัด ในรูปแบบ “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” มีวัตถุประสงค์ คือ
🎯 1. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566)”
🎯 2. สร้างพลังความต่อเนื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
🎯 3. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

📍 โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง วาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอกิจกรรมต่อยอดขยายผลการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ที่มีความสอดคล้องในด้านที่ 4 ด้านการส่งเสริม ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) ประชาชนทั่วไป 2) ผู้นำชุมชน 3) ข้าราชการในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายดำเนินการเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในประเทศไทย (ตามฐาน THAIQM กระทรวงมหาดไทย) โดยจังหวัดจันทบุรี มีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้
📌 1) การมอบอุปกรณ์ปลูกผักแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายของอำเภอนายายอาม
📌 2) การปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี (ต้นจัน)
📌 3) การปลูกไม้ผลและพืชสมุนไพร โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566)

📸 ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll
#ChangeforGood
💢60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”💢