ลุงป้อม ลุย ขอนแก่น – ชัยภูมิ ย้ำหนักแน่น แล้งนี้อีสานต้องไม่แล้งน้ำ

ลุงป้อม ลุย ขอนแก่น – ชัยภูมิ ย้ำหนักแน่น แล้งนี้อีสานต้องไม่แล้งน้ำ

วันนี้ (6 ก.พ. 66) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ โดยจุดแรกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ก่อนเดินทางไปประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลาง จ.ชัยภูมิ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำสระดอนตูม เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา และแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน และตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

พลเอก ประวิตร ได้กล่าวมอบโนบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงผลดำเนินการพัฒนาทรัพยากรน้ำตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้ง จ.ขอนแก่น และชัยภูมิ ว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา จ.ขอนแก่น และ จ.ชัยภูมิ ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์อุทกภัย และปัญหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรในหลายพื้นที่ แต่ด้วยความร่วมมือ และความเอาใจใส่ของทุกหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำ ทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการวางแผนเก็บกักน้ำส่วนเกินไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งช่วยลดผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด โดยมอบหมายให้ สทนช. กำกับ ติดตามและควบคุมอย่างใกล้ชิด พร้อมให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น พร้อมอาคารประกอบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น และบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ รวมถึงเร่งขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร จ.ชัยภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำสามารถนำน้ำไปใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้มากขึ้น รวมถึงยังต้องเร่งศึกษาการเพิ่มประสิทธิอ่างเก็บน้ำอื่นๆ ที่มีศักยภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี วิชาการใหม่ๆ เข้ามาเสริมประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้มีความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่รองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งการอุปโภค บริโภค การเกษตร รวมถึงการเติบโตทั้งชุมชนเมือง และเศรษฐกิจด้วย เช่น กรณีโครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพารา บ้านกุดโง้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง น้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตร แต่การปรับปรุงพัฒนาอ่างฯ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสนับสนุนน้ำเพื่อทำการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ด้าน เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมถึงผลดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญที่ผ่านมา (ปี 61 – 65) ว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านน้ำเชิงโครงสร้างในพื้นที่ทั้งสองจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 1 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน้ำพอง – (อุบลรัตน์) ขณะที่ จ.ชัยภูมิ ได้มีการเร่งรัดการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 2 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง