ประชาชนหลายจังหวัด รวมใจบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 671 รูป ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

พี่น้องประชาชนชาวราชบุรี กำแพงเพชร ภูเก็ต ระนอง นครพนม สุพรรณบุรี และสงขลา ร่วมอนุโมทนาในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 671 รูป ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

วันนี้ (12 ม.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตร ให้กับจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯ นี้ด้วย ซึ่งในช่วงวันที่ 8-11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทไปแล้ว 56 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ รวม 5,686 รูป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันที่ 5 ของการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ในพื้นที่ 7 จังหวัด รวม 671 รูป ได้แก่

1. จังหวัดราชบุรี ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธี

2. จังหวัดกำแพงเพชร ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า พระยาลิไท วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบทจำนวน 99 รูป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

3. จังหวัดภูเก็ต ณ วัดเทพวนาราม หรือ วัดม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมพิธี

4. จังหวัดระนอง ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองระนอง พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท 106 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีทันตแพทย์หญิงสุกีรติ กปิลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธี

5. จังหวัดนครพนม ที่วัดน้อยโพธิ์คำ ชุมชนบ้านน้อยใต้ อ.เมืองนครพนม พระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อเป็นการร่วมกันถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

6. จังหวัดสุพรรณบุรี ที่วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระลอย รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

7. จังหวัดสงขลา ที่ศาลาการเปรียญวัดนาทวี อ.นาทวี พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 70 รูป ซึ่งเป็นการจัดพิธีครั้งที่ 2 ของจังหวัด เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง และเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวสงขลา เข้าร่วมพิธี

“ในขณะนี้ พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุโมทนาพระภิกษุสงฆ์ที่ทำการอุปสมบทถวายพระพรฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 จำนวน 62 จังหวัด จำนวน 6,357 รูป ซึ่งการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของกระทรวงมหาดไทยใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ระยะเวลาตั้งแต่ 8 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 อันเป็นการร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความรักของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาบำเพ็ญกุศลน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งในห้วงของการอุปสมบททุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตลอดจนประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายพระกุศลและถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันตลอดระยะเวลาการจัดโครงการฯ ของแต่ละจังหวัดต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย