“มูลนิธิซิตี้” โชว์ 4 บิ๊กโปรเจคขับเคลื่อนสังคมไทย ผลลัพธ์สร้างเยาวชนคุณภาพ-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

สิ่งที่สะท้อนการเติบโตและเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศ ส่วนสำคัญมาจากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ ปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจสำคัญ นอกจากกลุ่มคนทำงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศแล้ว อีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือ เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตไปเป็นกลุ่มคนที่นำพาสังคมและประเทศชาติเดินต่อไปยังเป้าหมายที่ได้วางไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลายประเทศชั้นนำทั่วโลกต่างมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะในกลุ่ม เด็กและเยาวชน

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ภายใต้ ซิตี้แบงก์ จึงได้จัดตั้งโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) โดยเปิดดำเนินการครั้งแรกในปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการหลักของมูลนิธิซิตี้ ทำหน้าที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนที่มีรายได้น้อยทั่วโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านการจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สามารถสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับใช้ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสเข้าถึงการจ้างงาน และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

โดยซิตี้คาดว่าโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า จะเป็นส่วนสำคัญที่สร้างประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ซิตี้ได้สร้างผลลัพธ์จนเกิดเป็นความสำเร็จมากมายผ่านการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ด้วยงบประมาณกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ ซิตี้ ยังพร้อมที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต เพื่อส่งต่อความรู้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ และความพร้อมของพนักงานในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้กับเยาวชน คู่ไปกับการขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำและนวัตกรรม เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยั่งยืน อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของซิตี้มาโดยตลอด

มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย “มูลนิธิซิตี้” ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากมาย ดำเนินงานภายใต้โครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) ี่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่ต้องการกำลังของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อน ดังนั้นมูลนิธิซิตี้จึงร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านการลดปัญหาการว่างงานในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมประสบการณ์การทำงาน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน พร้อมบ่มเพาะพื้นฐานความคิดแบบผู้ประกอบการ รวมถึงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และเชิงโครงสร้างที่จะช่วยเอื้ออำนวยให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างอนาคตที่ปรารถนาได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชน ครอบครัว รวมถึงนำไปสู่การมีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “มูลนิธิซิตี้” ได้ร่วมกับหลากหลายองค์กรเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับระดับแถวหน้าของไทยในการจัดทำโครงการอันเป็นประโยชน์ อาทิ

·        การจับมือกับ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดทำ โครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ สร้างโอกาสการมีงานทำ หรือการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจของตนเองในอนาคต

·     การร่วมมือกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ดำเนิน “โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน” (Career Development for Youth Program) สำหรับเยาวชนในสถานพินิจมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเยาวชนกลุ่มเปราะปรางที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต รวมถึงทักษะการทำงานของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เยาวชนเหล่านั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงานก่อนกลับสู่สังคมจริงในอนาคตต่อไป

·        ล่าสุดได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดทำ โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน(Aspiring Hospitality Workers of Tomorrow Initiative) เตรียมความพร้อมแก่เยาวชนให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านออนไลน์ต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อสร้างแรงงานมีฝีมือในอนาคต

·        ตลอดจนมูลนิธิซิตี้ได้ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดโครงการยูธ โค แล็บ (Youth Co: Lab) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มชุมชนพื้นเมืองที่ขาดโอกาส ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอไอเดีย และเฟ้นหานวัตกรรม ที่จะช่วยรับมือ และแก้ไขัญหาสังคมอย่างมีระสิทิภาพ ภายใต้กรอบัญหารอบด้านที่ทวีความท้าทายมากขึ้นในัจจุบัน

 

จากความสำเร็จของทุกโครงการที่ผ่านมา ถือเป็นเครื่องการันตีที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ ซิตี้ และมูลนิธิซิตี้ ได้อย่างชัดเจนในการเป็นสถาบันทางการเงินระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยและผู้คนทั่วโลกให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงไปพร้อมกับการมีทักษะความรู้เรื่องการเงิน เพื่อนำไปต่อยอดและเพิ่มโอกาสในสังคม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง มร. ทีบอร์ กล่าวสรุป

###

เกี่ยวกับ มูลนิธิซิตี้

มูลนิธิซิตี้ มีบทบาทในการทำงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง การสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้ว มูลนิธิซิตี้ ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ และความพร้อมของพนักงาน ที่สนับสนุนให้พันธกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำ และนวัตกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิฯ ที่ www.citifoundation.com

เกี่ยวกับ “ซิตี้”

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th | เฟซบุ๊ก: Citi Thailand  | LINE: Citi Thailand