สมศ. ได้รับการประเมินเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก ITA

กรุงเทพฯ 11 สิงหาคม 2565 –  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนน 91.16  จาก 89.34 คะแนน ในปี พ.ศ. 2564 โดยในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,303 แห่ง  

ทั้งนี้ การประเมิน ITA จัดโดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานกำกับติดตามการประเมินฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน

ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ที่ www.onesqa.or.th หรือ Facebook : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา