บอร์ดปฏิรูปฯ การศึกษา เตรียมลงพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ สำรวจโมเดลอารยเกษตร ฟื้นฟูระบบการศึกษาหลังเผชิญภาวะวิกฤตโควิด

กรุงเทพฯ 14 มกราคม 2565 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย เตรียมลงพื้นที่สำรวจโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ของเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาโมเดลอารยเกษตร จาก 107 โรงเรียน จัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และการช่วยฟื้นฟูเด็กนักเรียนหลังจากเผชิญภาวะวิกฤตโควิดระบาด ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565