ไปรษณีย์ไทยรับรางวัลสุดยอดองค์กรมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2564

กรุงเทพฯ 11 ตุลาคม 2564 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 หรือ Good Governance Standards 2021 ซึ่งถูกยกให้เป็นต้นแบบธุรกิจสีขาว โดย กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการรับรองมาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นๆ ในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ใช้ธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินธุรกิจและภารกิจหลากหลายด้าน โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้ยึดหลักนิติธรรม ความโปร่งใส พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้มีการกำหนดเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์กร เพื่อให้พนักงานในทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเป็นการสร้างบรรทัดฐานในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ประชาชนสามารถไว้วางใจได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากการยึดถือตามนโยบายดังกล่าว ล่าสุดไปรษณีย์ไทยจึงได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 : Good Governance Standards 2021 ซึ่งจัดโดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจที่มีคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นๆ ในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับการรับรองดังกล่าว ไปรษณีย์ไทยจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิในการระบุข้อความรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจบนหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจพันธมิตรต่าง ๆ ที่ต้องการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมร่วมกับไปรษณีย์ไทยอีกด้วย

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไปรษณีย์ไทย มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการใช้มาตรฐานธรรมาภิบาล 6 ข้อ ได้แก่ หลักนิติธรรม ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด หลักคุณธรรม ซึ่งจะมีการส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักความโปร่งใส ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรายงานข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา หลักความมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  หลักความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักความคุ้มค่า ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post