มหาวิทยาลัยศิลปากรมอบรางวัลการประกวดการออกแบบ “มาสคอตการท่องเที่ยวและโลโก้เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรี ระดับนานาชาติ 2564”

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดการออกแบบมาสคอตการท่องเที่ยวและโลโก้เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรี ระดับนานาชาติ 2564 (Phetchaburi Mascot and Creative City Logo International Competition 2021 : 10 July 2021) โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินและเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เป็นสักขีพยานมากมาย อาทิ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การประกวดในครั้งนี้จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการทองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” โดยได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการพัฒนาการตลาดปลายทาง เพื่อส่งเสริมความนิยมในการมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตัดสินได้แก่

1. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ

2. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

3. นางสาวจามรี อนุรัตน์ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

4. นายอาคม ชานาง รองผู้อำนวยการ ททท สำนักงาน​เพชรบุรี

5. ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ อพท. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถและนวัตกรรมสร้างสรรค์

6. คุณปริยาภา อมรวณิชสาร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กองการต่างประเทศ สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7. คุณกรกต อารมย์ดี ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ

8. Associate Professor Robert Gibb: Birmingham City University, UK

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร สิริวิชัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

11. อาจารย์ ดร.วรพจน์ ส่งเจริญ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. อาจารย์นันท์ภัสกร ล่ำภากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประกวดในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมาเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรอบการตัดสิน ได้มีการถ่ายทอดสดการนำเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ในหลายช่องทาง ทั้งช่อง youtube เว็บไซต์ www.phetchaburicreativecity.com และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/phetchaburicreativecity เป็นต้น อีกทั้งได้จำลองแบบมาสคอตที่สร้างเสร็จแล้วมาโชว์ในงานอีกด้วย

ประเภทการออกแบบมาสคอต

ผู้ชนะเลิศ : นางสาวอชิรญา มากสวัสดิ์ (กรุงเทพฯ) ผลงาน “โตนด” เงินรางว้ล 40,000.00 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1: นายนพดล อนันต์ถาวร (สงขลา) ผลงาน “พริบพรี่กับต้าวตาล” เงินรางว้ล 20,000.00 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายจักรกฤษณ์ ยนจอหอ (นครราชสีมา) ผลงาน “น้องหม้อแกง” เงินรางว้ล 10,000.00 บาท

รางวัลขวัญใจมวลชน : นายจักรกฤษณ์ ยนจอหอ (นครราชสีมา) ผลงาน “น้องหม้อแกง” เงินรางว้ล 5,000.00 บาท

รางวัลชมเชย : นางสาววราภรณ์ มามี (พิษณุโลก) ผลงาน “น้องตาลเพชร” เงินรางว้ล 3,000.00 บาท

รางวัลชมเชย : นายภาณุวัฒน์ เสงี่ยม (ภูเก็ต) ผลงาน “สามอนงค์” เงินรางว้ล 3,000.00 บาท

ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประเภทการออกแบบโลโก้

ชนะเลิศ : นางสาวอิสิปรียา ชาติพยัคฆ์กุลกิจ (ชลบุรี) ผลงาน “Taste of Phetchaburi” เงินรางว้ล 20,000.00 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 : Miss Jia Ying Wang (อังกฤษ) “Creative Phetchaburi” เงินรางว้ล 10,000.00 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 : นางสาวณัฐกฤตา ผิวอ่อน (นนทบุรี) ผลงาน ‘“Sweet Phetchaburi” เงินรางว้ล 5,000.00 บาท

รางวัลขวัญใจมวลชน : นางสาวณัฐกฤตา ผิวอ่อน (นนทบุรี) ผลงาน “Sweet Phetchaburi” เงินรางว้ล 2,000.00 บาทรางวัลชมเชย : Mr. Moonjong Cheon (กรุงเทพฯ) ผลงาน “ยิ้ม” เงินรางว้ล 3,000.00 บาท

ดร.ประสพชัย พสุนนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย

รางวัลชมเชย : นายชีวิน พัฒนเพ็ญ ผลงาน “Fun Phetchaburi” เงินรางว้ล 3,000.00 บาท

จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะความโดดเด่นด้านอาหาร มีแหล่งวัตถุดิบประกอบอาหารทั้งเกลือ มะนาวแป้น และนํ้าตาลโตนด ครบเครื่องเมือง 3 รส สามารถพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก หรือ Creative City of Gastronomy by UNESCO ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ทั้งหมดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะถูกนำมาใช้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีต่อไป