องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบของขวัญปีใหม่เปิดให้ทุนปางช้างทั่วประเทศสู้วิกฤติโควิด

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทยเปิดให้ทุนสนับสนุนปางช้างทั่วประเทศผ่านโครงการ “พรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง” (Build Back Better for Elephants) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และเพื่อสนับสนุนให้ปางช้างปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานด้านสวัสดิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า “วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก เมื่อการท่องเที่ยวหยุดชะงัก ช้าง ปางช้าง ควาญช้าง ไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่างก็ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงจากการขาดรายได้ อย่างไรก็ตามเรามองว่าวิกฤติครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หยุดคิดและพิจารณาว่าจะสามารถพลิกฟื้นและปรับปรุงการท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้าง ให้สามารถสร้างผลกำไร ดูแลช้างเลี้ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมมากขึ้น ตลอดจนยืดหยุ่นต่อวิกฤติอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย”

โครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง เปิดรับปางช้างทั่วประเทศไทยให้เสนอแผนปรับปรุงปางช้างของตนเอง โดยปางช้างที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนไม่เกิน 500,000 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องสามารถยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับช้างและควาญช้างในปางช้างนั้นๆ ได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงสามารถเสริมศักยภาพให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการรับมือต่อภาวะวิกฤตมากขึ้น

นายฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ป่า

นายฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงความคาดหวังของโครงการว่า “การปรับปรุงสวัสดิภาพของช้างให้ดีขึ้น ไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ต่อช้างเท่านั้น แต่ยังเป็นผลดีต่อเจ้าของธุรกิจปางช้าง ควาญช้าง และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เพราะปัจจุบันเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่กำลังเติบโต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อตัดสินใจท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย”

จากผลการสำรวจขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกล่าสุด พบว่าคนไทยมองว่าช้างเลี้ยงควรได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพเท่าเทียมกับช้างป่าอยู่ในระดับมาก คือเห็นด้วยเฉลี่ย 4.43 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ตลอดจนมองว่าการนำช้างมาแสดงโชว์และให้นักท่องเที่ยวขี่นั้นเป็นการสร้างความทรมานทางร่างกายและจิตใจต่อช้างอยู่ในระดับมาก เห็นด้วยเฉลี่ย 3.86 และ 3.66 คะแนนตามลำดับ (เต็ม 5 คะแนน) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการเยี่ยมชมช้างในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องสัมผัสช้างอยู่ในระดับมากเช่นกันคือ เห็นด้วยเฉลี่ย 4.19 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

ผลสำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับการสำรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยสูงสุด 10 ชาติแรกเมื่อปี 2562 เทียบกับ 5 ปีก่อนหน้า ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวเยี่ยมชมช้างในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น 15% เยี่ยมชมช้างในปางช้างที่ไม่มีการอาบน้ำช้างหรือขี่ช้างเพิ่มขึ้น 10% ขณะที่นักท่องเที่ยวที่ขี่ช้างลดลง 14% โดยนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยให้การยอมรับกิจกรรมขี่ช้างลดลง 11%

ปัจจุบัน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ให้ความช่วยเหลือปางช้างที่มีมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสูง หรือที่เรียกว่า “ปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้าง” หลายแห่งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา โครงการวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้างจึงเป็นการขยายความช่วยเหลือไปสู่ปางช้างอื่นๆ ที่ต้องการเสริมสร้างธุรกิจให้เข็มแข็งและพัฒนามาตรฐานด้านสวัสดิภาพของตัวเองให้สูงขึ้น สำหรับปางช้างที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.worldanimalprotection.or.th/Build-Back-Better-for-Elephants

###

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ – ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th /

บทความก่อนหน้านี้เคอี กรุ๊ป ตั้งการ์ดพร้อมสู้ เพิ่มมาตรการเชิงรุกรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ เน้นสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ทุกคนเมื่อมาศูนย์การค้าฯ
บทความถัดไปเล่าเรื่องตัวตน “พูนศุข พนมยงค์” สตรีเบื้องหลังผู้นำอภิวัฒน์สยาม 2475