สถ. ติวเข้มบุคลากรท้องถิ่น อัพเกรดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งและลงทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) ให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวานนี้ (31 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีบุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน และจะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องไปอีกจำนวน 4 รุ่น ให้ครอบคลุมบุคลากรท้องถิ่นจากทุกจังหวัด

อธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ใช้ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถรองรับจำนวนข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น กองการเลือกตั้งท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานในสังกัด สถ. มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภารกิจของ สถ. และให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน

“ที่ผ่านมามีการยุบเลิก ควบรวม อปท. หลายแห่ง ปัจจุบันไม่รวมกรุงเทพมหานคร เรามีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 7,849 แห่ง จึงต้องทำการปรับปรุงระบบข้อมูลทุกรายการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้เพิ่มระบบการบริหารจัดการเรื่องการร้องเรียนผู้บริหาร พัฒนาระบบให้สามารถใช้ร่วมกับ Mobile Application ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกในทุกสถานที่ สามารถค้นหาข้อมูลติดต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประสานงานและมีระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ” อธิบดี สถ. กล่าว.

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปเครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่