มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดตรัง

มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดตรัง

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณสนามกีฬาในโครงการฯ เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมือง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการร่วมคิดร่วมสร้างร่วมพัฒนาระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ และแก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบทั้งบริเวณ ด้วยการสร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธ์ในที่ดินของตนเองอันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชนเมือง

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว มีจุดเด่นเรื่องการที่เจ้าของที่ดินมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองโดยการมีส่วนร่วม ยอมเสียสละที่ดินในอัตราปันส่วนที่ดินค่อนข้างสูงถึง 20 – 27% รวมถึงมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมกันผลักดันและทำงานประสานกัน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ทำให้นอกจากมีถนนตามผังเมืองรวมที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว ยังมีสนามกีฬาที่ก่อสร้างโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีการปรับ แปลงที่ดินทางสาธารณะ ลำรางสาธารณะ ให้มีรูปร่างที่เหมาะสมแก่การใช้งาน รวมทั้งได้จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเสริมการกำกับการจราจรในพื้นที่โครงการ จากเงินที่จำหน่ายที่จัดหาประโยชน์ของโครงการ อันเป็นการพัฒนาพื้นที่ในแบบประชารัฐพัฒนา เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ทำให้โครงการฯ นี้สามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จได้ โดยมีแปลงที่ดิน จำนวน 119 แปลง พื้นที่โครงการ 375 – 3 – 24.7 ไร่ เจ้าของที่ดินจำนวน 84 ราย

ขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดตรัง ดำเนินการถึงขั้นตอนโครงการสำเร็จ พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินในโครงการในวันนี้

บทความก่อนหน้านี้“พท”ลุ้นคดีหุ้นสื่อ”ธณิกานต์” ส.ส.พปชร. หากผิดจริง จ่อยื่นยุบพรรคเหตุเป็นกก.บห.พรรคด้วย
บทความถัดไปส่งเข้าคุกต่อ “อดีตทหารสหรัฐฯ” ผู้เปิดโปงข้อมูลลับ หลังไม่ยอมร่วมมือกับคณะลูกขุน โยงเอาผิดผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์