ใครคุมกระทรวงไหนบ้าง ? นายกฯ ลงนาม แบ่งงาน 4 รองนายกฯ ‘ภูมิธรรม-สุริยะ-พิชัย-อนุทิน’ แล้ว

นายกฯ แบ่งงาน 4 รองนายกฯแล้ว ‘ภูมิธรรม-สุริยะ-พิชัย-อนุทิน’ ใครคุมกระทรวงไหนบ้าง เผย สุริยะ คุมปราบปรามทุจริตภาครัฐ เสี่ยอ้วนดูแลกรมประชาฯ

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 166/2567 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกฯ

โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกฯ ดังนี้ 1.กระทรวงกลาโหม 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4.กระทรวงพาณิชย์ 5.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 6.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 7.กรมประชาสัมพันธ์ และ 8.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ขณะที่ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ดังนี้ 1.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

สำหรับการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 1.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 2.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 4.สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯและรมว.คมนาคม ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกฯ ดังนี้ 1.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.กระทรวงคมนาคม 3.กระทรวงวัฒนธรรม 4.กระทรวงสาธารณสุข 5.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6.สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภา)

ขณะที่การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่ง และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 1.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 2.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับการดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.มหาดไทย ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกฯ ดังนี้ 1.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.กระทรวงมหาดไทย 3.กระทรวงแรงงาน 4.กระทรวงศึกษาธิการ

การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯและรมว.คลัง ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.กระทรวงการคลัง 2.กระทรวงการต่างประเทศ 3.สำนักงบประมาณ

การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการ และสั่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 5.สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 1.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 2.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 3.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม