ครม.ตั้งบิ๊กมหาดไทย “อรรษิษฐ์” ผงาดอธิบดีปกครอง “ไชยวัฒน์” โผล่นั่งอธิบดีปภ.

ครม.เคาะตั้งอธิบดี-ผู้ว่าฯ มหาดไทย ‘อรรษิษฐ์’ ย้ายนั่งอธิบดีปกครอง ผวจ.บุรีรัมย์ ขึ้นปภ.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ประชุมครม. มีมติแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 24 ราย ดังนี้

1.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง จบการศึกษา นิติศาสตร์ บัณฑิต ม.รามคำแหง , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2568

2. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง จบการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2574

3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จบการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2470

4. นายไชยวัฒน์ จุนระพงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จบการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ม.ขอนแก่น เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2568

5. นายสนั่น พงษ์อักษร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง จบการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2568

6. นายชลธี ยังตรง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง จบการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ , นิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2567

7. นายสุภกิณห์ แวงชิน พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวง จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2567

8. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2569

9. นายทวี เสริมภักดีกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2568

10. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.ราชภัฏเลย เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2570

11. นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต University of Louisville เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2571

12. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ และ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาฯ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2568

13. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ม.ราชภัฏเลย เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2568

14. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต ม.เชียงใหม่ และ การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางแผนภาค) จุฬาฯ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2573

15. นายอำพล พงศ์สุวรรณ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวง ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2568

16. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง ,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2571

17. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ,นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2574

18. นายสมนึก พรหมเขียว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง และ รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2567

19. นายศักระ กปิลกาญจน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง จบการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2571

20. นายผล ดำธรรม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง , รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2567

21. นายบัญชา เชาวรินทร์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ และ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2570

22. นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวง นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง และ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2567

23. นายพิริยะ ฉันทดิลก พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ 1 ตุลาคม 2571

24. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง รัฐศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , นิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2568

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป