ครม.อัดงบ 1.4 แสนล้าน ประกันข้าว-ยางพารา บี้จ่ายเงินถึงมือเกษตรกรในธ.ค.นี้

ครม.อัดงบ 1.4 แสนล้าน ประกันข้าว-ยางพารา บี้จ่ายเงินถึงมือเกษตรกรในธ.ค.นี้ โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 4.69 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

วันที่ 30 พ.ย.64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการดูแลเกษตรกร วงเงิน 141,018 ล้านบาท ภายใต้ 3 โครงการดังนี้คือ 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติมวงเงิน 76,080.95 ล้านบาท 2.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564 /65 วงเงิน 54,972.72 ล้านบาท และ 3.โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เฟส 3 วงเงิน 10,065.69 ล้านบาท

“การจ่ายเงินประกันรายได้หรือเงินส่วนต่างของข้าวนั้น ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จ่ายไปแล้ว 2 งวด เป็นเงิน 13,000 ล้านบาท ยังค้างอยู่อีก 31 งวด ซึ่งตอนนี้ที่ประชุมอนุมัติวงเงินให้แล้ว ขั้นตอนต่อไป ธ.ก.ส. ต้องไปประชุม และได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3 ให้กับเกษตรกร ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนธ.ค.นี้ จะจ่ายเงินส่วนต่างได้ หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการประชุมของบอร์ด ธ.ก.ส.”

ทั้งนี้ในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ นั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาแหล่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 4.69 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ จะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินจ่ายขาด ในอัตราไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยระยะเวลาจ่ายเงินตั้งแต่เดือนก.ย.64 – เม.ย.65

ส่วนโครงการประกันรายได้ยาง ต้องเป็นชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 14 มิ.ย.2564 จำนวน 1,880,458 ราย โดยพื้นที่สวนยางกรีดได้ 19.16 ล้านไร่และประกันรายได้ในระหว่างต.ค.64 – มี.ค.65 มีหลักเกณฑ์เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่, ผลผลิตยางแห้ง จำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่, ผลผลิตยางก้อนถ้วย จำนวน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่, กำหนดเงินค่าประกันรายได้ โดยราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย 23 บาท/กิโลกรัม และกำหนดแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของส่วน 60% และคนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด

ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เฟส 3 ดำเนินการประกันรายได้ตั้งแต่ ต.ค. 2564 – มี.ค.2565 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,880,458 ราย แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกำหนดราคาประกันรายได้ ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัมน้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,065 ล้านบาท

จะเริ่มจ่ายงวดแรกและงวดที่ 2 ของเดือนต.ค.และเดือนพ.ย. 2564 ภายในเดือนธ.ค. 2564 นี้ หลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเม.ย.2565 จนครบทั้ง 6 งวด ซึ่งจากนี้คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงจะออกประกาศราคากลางในการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป