รมว.สุชาติ มอบที่ปรึกษา ลุยเพชรบุรี เปิดโครงการสร้างการรับรู้ป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการให้เห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 100 คน ณ โรงแรมรอยัลไดมอน ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการป้องกันยาเสพติด ซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศ กระทรวงแรงงานถือเป็นหน่วยงานหลักในระดับนโยบายในการดำเนินงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน

“ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันมาเป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประเด็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการให้เห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปให้คำปรึกษา แนะนำแก่กลุ่มแรงงานซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และกลุ่มแรงงานนอกระบบ อีกทั้งสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่โดยกลไกอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล” นางธิวัลรัตน์ กล่าวในท้ายสุด

จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพื่อมอบสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด โดยมี นายแพทย์ พิเชษฐ์ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่ผู้ป่วยให้ทั่วถึงและเพียงพออีกด้วย