ศิษย์ปัจจุบัน-ศิษย์เก่า ออกซ์ฟอร์ด-เคมบริดจ์ ล่าชื่อพรึบ จี้รัฐบาลเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ล่ารายชื่อกว่า 113 ราย ขอให้รัฐบาล เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนหลากหลายกลุ่ม จนนำไปสู่การประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรง และการใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสลายการชุมนุมในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มนักเรียนไทยและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ ตามรายชื่อที่แนบมานี้ ขอแถลงจุดยืนและเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

การมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ เพราะฉะนั้นการแสดงออกอย่างสันติวิธี ย่อมเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระดับสากล รัฐมีหน้าที่ปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมเริ่มต้นจากข้อเรียกร้องหลัก ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) หยุดคุกคามประชาชน ๒) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ๓) ยุบสภา ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการปิดกั้นความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการออกกฎหมายโดยไร้ซึ่งหลักนิติรัฐและนิติธรรม รังแต่จะนำไปสู่ความรุนแรงและการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนจำนวนมาก

ในการชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมา ประชาชนชุมนุมกันด้วยหลักสันติวิธี โดยปราศจากอาวุธหรือความรุนแรง และยุติการชุมนุมภายใต้กรอบของเวลาที่รัฐกำหนดไว้เสมอ ดังนั้นการประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงของรัฐบาล และการสลายการชุมนุมด้วยเครื่องอัดน้ำแรงดันสูง ผสมสารเคมีและสี ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็น ไม่สมเหตุสมผล และขัดต่อมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ

พวกเราขอประณามการกระทำอันเกินกว่าเหตุของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และขอเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการดังต่อไปนี้โดยทันที

-ยกเลิกพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที

-อนุญาตให้ผู้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับการปล่อยตัวหรือการประกันตัว และจัดการสืบสวนและการสอบสวนอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

-ยุติการกระทำอันเป็นการคุกคามประชาชน และเปิดให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงออกโดยสันติวิธี ตามที่พึงมีในหลักสากล

-จัดการสืบสวนสอบสวนที่โปร่งใส เพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อความรุนแรงในการสลายการชุมนุม

-เปิดสภาสมัยวิสามัญ และสร้างพื้นที่เจรจาระหว่างรัฐบาลและผู้ชุมนุมอย่างเร่งด่วน เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของประชาชน และนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกฝ่าย

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ความแตกต่างทางความคิดโดยเฉพาะระหว่างช่วงอายุเป็นเรื่องปกติ การเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การปรับตัวและการประนีประนอม ย่อมเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าโดยปราศจากซึ่งการสูญเสีย

ลงชื่อ [ชื่อ, วิทยาลัย (college), ปีการศึกษา, ออกซ์ฟอร์ด /เคมบริดจ์]

ธนเดช พิพัฒพลกาย, Christ Church (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ, St Cross College (2016-2017), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ศิโยรี ไทยตระกูลพาณิช, St Antony’s College (2019-2020), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
เบญจดา กอประเสริฐศรี, Magdalene College (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ธนัท ตรีธารทิพย์เลิศ, Mansfield College (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ณัฐณิชา อภิชนกิจ, Balliol College (2017-2019), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
รวมพร ศิระธนาพันธ์, St Hugh’s College (2016-2017), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
พีรพัฒน์ อ่วยสุข, Peterhouse (2016-ปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
วรินทร์ธร อังคณาสิริกุล, St Edmund’s College (2016-2020), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
พริษฐ์ วัชรสินธุ, St John’s College (2011-2015), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ศุภเกษม เกษมศรี ณ อยุธยา, Trinity College (2020-ปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
วศิน เลิศวไลพงศ์, Somerville College (2012-2013), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
พนารัตน์ อานามวัฒน์, Wadham College (2016-2020), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ปพน คะนึงวนิชกุล, Hughes Hall (2014-2015), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ธันวิทย์ ซาวคำเขตต์, Hertford College (2013-2014), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
จักรกฤษณ์ อินทร์เมือง, St Cross College (2015-2016), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม, St Anthony’s College (2016-2017), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ชวิน นิจพาณิชย์, Keble College (2013-2014), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
พุทธินันท์ เก่าเจริญ, Green Templeton College (2019-2020), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ข้าว ต้นสมบูรณ์, Christ’s College (2007-2015), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
พีรดล สามะศิริ, Churchill College (2015-2018), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ธนภรณ์ สัจจวานิช, Brasenose College (2017-2018), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
พีระ เจริญวัฒนนุกูล, St Edmund’s College (2014-2018), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ฉัตรวัต ตั้งศรีเกียรติกุล, Wolfson College (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ศุภนิดา ภิยโยทัย, St Catharine’s College (2009-2012), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ปรัชญ์ ศิริวิริยะกุล, Wolfson College (2013-2014), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์, Keble College (2011-2014), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ปุณิกา รัชชาชิตพงษ์, King’s College (2014-2017), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ดรณ์ แจ่มขจรเกียรติ, Green Templeton College (2013-2014), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
อาณัติ พงศ์พฤกษา, Wolfson College (2020-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
อนุชยาน์ มนทการติวงศ์, Linacre College (2016-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
อริญชย์ วงศ์พร้อมมูล, Homerton College (2016-2019), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ยศภัทร ดีสมเลิศ, Merton College (2019-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ภูรินท์ ศิริพานทอง, St Edmund’s College (2016-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริจด์
ปัณฑ์นรี บุญยืน, Girton College (2019-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
อธีตา ศิริประชัย, Hughes Hall (2019-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
พิทวัส นามนวด, Merton College (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
สรัล พัวรัตนอรุณกร, Churchill College (2010-2014), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
จิราบริรักษ์ เจริญภัทรปรีดา, Trinity College (2012-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ศิริรัตน์ สนใจ, Clare Hall (2020-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ธฤต ก่อนันทเกียรติ, St Edmund Hall (2016-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
สหัสชัย อินวงศ์วาร, New College (2016-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
เจตวัฒน์ ประวัติ, Fitzwilliam College (2020-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
เตชินี เตชะลปรัศมี, Clare College (2016-2019), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
นครินทร์ โลหิตศิริ, Trinity College (2012-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
อดิศร พนาสวัสดิ์วงศ์, Trinity College (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ปองคุณ เอกสมบัติชัย, Keble College (2018-2019), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
จาริก หยั๋ง, St Anne’s College (2020-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
เฟื่องวิชญ์ สุวรรณเนตร, St John’s College (2020-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
พศุตม์ วัชรสินธุ, St Catharine’s College (2009-2012), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
สกุลทิพย์ โลทารักษ์พงย์, Lady Margaret Hall (2019-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
นิชา วงศ์พันเลิศ, St Anne’s College (2012-2016), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
กวิน วรสง่าศิลป์, Wolfson College (2015-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
อรณิชา ตันติเวชวุฒิกุล, St Catherine’s College (2018-2019), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
เขมทิน เหลืองวัฒนะพงศ์, St Cross College (2016-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
มนัสนันท์ สุริยลักษณ์, Newnham College (2016-2020), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ปาณิศา โภคสวัสดิ์, Sidney Sussex College (2018-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ธนิตา พูนกุลพงษ์, Hughes Hall (2019-2020), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
พศินทัศน์ สินโสภณเกษม, Emmanuel College (2019-2020), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ฉันชนก พูลวรลักษณ์, Balliol College (2010-2013), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
สันติภาพ สมศักดิ์, Pembroke College (2017-2018), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
อัครชัย ชัยมณีการเกษ, Homerton College (2015-2018), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
พรปวีณ์ แสงสุระเดช, Wolfson College (2016-2017), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
รัตนะ ภักดี, Magdalen College (2016-2020), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
พิชชนก เหลืองอุทัย, St Catherine’s College (2018-2019), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
วิชยา ฉัตรศิขรินทร, Wolfson College (2019-2020), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
เตชินท์ ตั้งเจริญไพศาล, Corpus Christi College (2016-2020), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
อนันต์วัฒน์ ทิพย์ภาวัต, St John’s College (2015-2019), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ปณวัฒน์ วงศ์แกล้ว, Wolfson College (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ภัทริน อุทโยภาศ, Wolfson College (2016-2017), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ธนภรณ์​ ณ นรงค์, St John’s College (2012-2016), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ธนทัต เรืองสุขศิลป์, Magdalene College (2011-2014), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ปวีณรัตน์ วงศ์ประเสริฐ, Girton College (2015-2017), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ภีมธัช อุตสาหจิต, Corpus Christi College (2011-2014), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
เภา มณีไพโรจน์, Christ’s College (2016-2019), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
วรรณกร ฐาปนากรวุฒิ, Gonville & Caius College (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ, Nuffield College (2014-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ณัฐณิชา แต่โสภาพงษ์, Emmanuel College (2013-2017), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
อริญชย์ จารุวัฒนชัย, Clare College (2012-2016), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
รัษฎรี กาญจนโบษย์, Green Templeton College (2013-2014), มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
สรวิศ สัณห์จินดา, Hertford College (2018-2019), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ธนวิชญ์ ฉัตรใบโพธิ์, Merton College (2019-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
จิรเมธ ช้างคล่อม, Magdalen College (2009-2013), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
วิชวรรณ สกุลสุพิชญ์, St Edmund’s College (2016-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริจด์
ไท ชัยอมฤต, Lincoln College (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
นิโคลา คุณทนัง เจ็คส์, New College (2018-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
เนรมิต สนธยานานนท์, Oriel College (2018-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ณัฐกิตติ์ กริตโยธิน, Jesus College (2020-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
หทัยภัทร วินัยแพทย์, Green Templeton College (2020-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ชนน ฮาสุวรรณกิจ, Magdalen College (2020-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
พรชัย ภักดี, Magdalen College (2019-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
จิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร, Peterhouse (2019-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์, Kellogg College (2018-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ณัฐนิตา มัทวานนท์, Lincoln College (2016-2017), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
วิวรรณ จรีรัตนชาติ, Wolfson College (2014-2018), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ธีรวัจน์ พุทธิศักดิ์เเสง, St Edmund Hall (2017-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ฐิตาภา หริตวร, Balliol College (2014-2017), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
สรัล ศรีวีระสกุล, Green Templeton College (2019-2020), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
อลิสา บัวแก้ว, Oriel College (2016-2017), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ปณิธย์ โพธิสมภรณ์, Kellogg College (2020-present), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ธรณัส คุณยศยิ่ง, Lincoln College (2017-2018), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
กานต์ กีรติมหาตม์, St Hugh’s College (2020-present), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ผาณิต วัชรวิชญ์, Newnham College (1999-2004), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
กุลินทร คลี่พันธุ์, Sidney Sussex College (2019-2020), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
จิรวิชญ์ รัตนปรีชาชัย, St John’s College (2011-2020), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
เมธาวี โฉมทอง,Trinity College (2014-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ยัสมิน โนวิน, Mansfield College, (2018-present), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
กิตติศักดิ์ กวีกิจมณี, Pembroke College, (2007-2011), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
พัชรวิรัล เจริญพัชรพร, Keble College, (2016-2017), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ปภาวี ศักดานรเศรษฐ์, Lucy Cavendish College (2016-2017), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
วิณญา เริร์ล, St. Peter’s College, (2019-ปัจจุบัน), มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
กฤษฎา ไชยสาร, Christ’s College (2003-2011), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
กฤตย์ สีตะธนี, Downing College (2009-2016), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

บทความก่อนหน้านี้‘สมชาย’คาดใช้เวลา 2 วันถกสภาแก้ม็อบ เชื่อกดดันส.ว.-ส.ส.รับหลักแก้ไขรธน.
บทความถัดไปศรีสุวรรณ จ่อร้อง ปอท. เอาผิดเจ้าของเพจกลุ่มปลดแอก-แนวร่วมฯ