เปิดค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช รถยนต์4ล้อจ่ายสูงสุด 240บาท

เปิดค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช รถยนต์ 4 ล้อจ่ายสูงสุด 240บาท

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกำาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2479 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ1 ให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นทํางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงข้อ2 ให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงในข้อ 1 ตามประเภทของยานยนตร์และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ นับแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนดเป็นต้นไป ข้อ3 การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงตามข้อ 1 ถ้ายานยนต์ นั้นจะต้องผ่านสถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ยานยนต์ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ยานยนต์นั้นได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว หรือเสียค่าธรรมเนียมผ่านบัตรอัตโนมัติหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมทางหลวง ประกาศกำหนดข้อ4 ในกรณีที่ผู้ใช้ยานยนต์เสียค่าธรรมเนียมโดยวิธีชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาต้นขั้วของบัตรที่ออกให้แก่ผู้เสียค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐานในทางราชการ ให้ไว้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้สำหรับค่าธรรมเนียมในข่วง 5ปีแรก นั้นหากวิ่งตลอดเส้นทางจากด่านขามทะเลสอ มาถึงด่านบางปะอิน หรือจากด่านบางปะอินไปสิ้นสุดที่ด่านขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา กรณีที่เป็นรถยนต์4 ล้อ เสียค่าธรรมเนียมตลอดสาย 240บาท รถยนต์เกิน 4ล้อแต่ไม่เกิน 6ล้อ ค่าธรรมเนียมตลอดเส้นทาง 380 บาท รถยนต์ที่เกิน 6ล้อขึ้นไป ค่าธรรมเนียมตลอดเส้นทาง 550 บาท