ครม. อนุมัติก.เกษตรฯ ซื้อเครื่องบินทำฝนหลวง แทน เฮลิคอปเตอร์

ครม. อนุมัติก.เกษตรฯ ซื้อเครื่องบินทำฝนหลวง แทน เฮลิคอปเตอร์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง) ขนาด 2 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ลำ ไปเป็นรายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจการทำฝนหลวง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

แล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ ภายในวงเงิน 567.50 ล้านบาท ตามผลการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลางที่ได้จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว จำนวน 74.25 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 493.25 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

รวมทั้งพิจารณายกเว้นไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีแรกต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ตามที่ กษ. เสนอ

ทั้งนี้ขอให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและต่อรองราคาจนถึงที่สุด โดยการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

บทความก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย
บทความถัดไปเปิดแถลงการณ์สถานทูตอียิปต์ ย้ำเสียใจสุดซึ้งกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ